راهنمای کامل گزارش جداول و تصاویر در مقاله (8 از 8)

⭐️ اجتناب از دست‌کاری نتایج

هیچ گاه برای تغییر یا بهبود نتایج‌تان نباید در تصاویر تغییر ایجاد کنید. برای اجتناب از دست‌کاری ناخواسته‌ی تصاویر، باید پیش از تحویل مقاله به ژورنال، اندکی آن‌ها را پردازش کنید. تصاویر ارائه‌شده به ژورنال باید همانند تصاویر خام باشند.

🔺تنظیم روشنایی یا کنتراست تصاویر، برای مثال در میکروسکوپ فلورسانت، تنها زمانی قابل قبول است که در کل تصاویر از جمله تصویر نمونه‌های شاهد اعمال شود.

🔺کراپ کردن در صورتی قابل قبول است که شفافیت یا دقت اطلاعات ارائه‌شده را افزایش دهد. کراپ کردن نباید اطلاعات ضروری را از بین ببرد یا در درک آن‌ها خدشه‌ای ایجاد کند، برای مثال، در مورد ژل‌های الکتروفورز، اطلاعات مرتبط با مارکرها نباید بر اثر کراپ کردن از بین برود.

🔺باید تمام نرم‌افزارهایی را که برای پردازش تصاویر استفاده کرده‌اید نام ببرید.

💯 نکته: ممکن است داوران ژورنال از شما درخواست کنند که تصاویر خام، فایل‌ها و فراداده‌ها را برای بررسی ارائه دهید؛ به همین منظور، باید تمام آن‌ها را ذخیره و نگهداری کنید.

مطالب مرتبط