ساختار پایان‌ نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

پایان نامه هائی که به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران تحویل می گردد،باید حاوی بخش های نامبرده در زیر باشد .این بخش ها بایستی به ترتیب ذکر شده در زیر تنظیم شده باشند.

🔸صفحه بسم اله
🔸صفحه عنوان
🔸صفحه تصویب پایان نامه توسط هیئت داوران
🔸اهدا ( اختیاری)
🔸چکیده فارسی (حداکثر 300 واژه برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری)
🔸پیشگفتار( اختیاری)
🔸تقدیر و تشکر ( اختیاری)
🔸فهرست مطالب ( شامل عناوین اصلی و فرعی فصل ها ، عنوان کتابنامه، و عناوین پیوست ها)
🔸فهرست جدول ها ( در صورت وجود)
🔸فهرست شکل ها ( در صورت وجود)
🔸فهرست علائم و اختصارات ( در صورت وجود)
🔸متن اصلی ( حداکثر 150 صفحه برای پایان نامه های کارشناسی ارشد و 300صفحه برای رساله های دکتری)
🔸پی نویس ها ( در صورت وجود)
🔸منابع و ماخذ
🔸فهرست اعلام ( اختیاری)
🔸پیوست ها (در صورت وجود)
🔸چکیده انگلیسی (حداکثر 300 واژه)
🔸صفحه عنوان انگلیسی

مطالب مرتبط