ساختار پايان‌ نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری

پايان نامه هائی كه به اداره تحصيلات تكميلی دانشگاه تهران تحويل می گردد،بايد حاوی بخش های نامبرده در زير باشد .اين بخش ها بايستی به ترتيب ذكر شده در زير تنظيم شده باشند.

🔸صفحه بسم اله
🔸صفحه عنوان
🔸صفحه تصويب پايان نامه توسط هيئت داوران
🔸اهدا ( اختياری)
🔸چكيده فارسی (حداكثر 300 واژه برای پايان نامه های كارشناسی ارشد و دكتری)
🔸پيشگفتار( اختياری)
🔸تقدير و تشكر ( اختياری)
🔸فهرست مطالب ( شامل عناوين اصلی و فرعی فصل ها ، عنوان كتابنامه، و عناوين پيوست ها)
🔸فهرست جدول ها ( در صورت وجود)
🔸فهرست شكل ها ( در صورت وجود)
🔸فهرست علائم و اختصارات ( در صورت وجود)
🔸متن اصلی ( حداكثر 150 صفحه برای پايان نامه های كارشناسی ارشد و 300صفحه براي رساله هاي دكتري)
🔸پی نويس ها ( در صورت وجود)
🔸منابع و ماخذ
🔸فهرست اعلام ( اختياری)
🔸پيوست ها (در صورت وجود)
🔸چكيده انگليسی (حداكثر 300 واژه)
🔸صفحه عنوان انگليسی

مطالب مرتبط