مرزبندی قومیتی: نهادها، قدرت و شبکه‌ها

مرزبندی قومیتی: نهادها، قدرت و شبکه‌ها

در کتاب حاضر، مباحث قوميت و قوم‌گرايي از منظر چگونگي عملکردشان موردبحث قرار گرفته‌اند. حرف اصلي نويسنده آن است که تمامي مفاهيم و مقولات، آداب‌ و رسوم، نهادها و نمادها، ويژگي‌هاي زباني و تاريخي و نژادي و جغرافيايي‌اي که براي تبيين قوميت به کار گرفته مي‌شوند نمي‌توانند در عمل به تعريف جماعتي جدا از ساير جماعت‌ها بينجامد مگر آنکه بتوانند به ميانجي ترسيم مرزهاي مشخصي ميان يکي و ديگري يا ديگران وجهي عملي بيابند.