مرزبندی قومیتی: نهادها، قدرت و شبکه‌ها

مرزبندی قومیتی: نهادها، قدرت و شبکه‌ها

در کتاب حاضر، مباحث قومیت و قوم‌گرایی از منظر چگونگی عملکردشان موردبحث قرار گرفته‌اند. حرف اصلی نویسنده آن است که تمامی مفاهیم و مقولات، آداب‌ و رسوم، نهادها و نمادها، ویژگی‌های زبانی و تاریخی و نژادی و جغرافیایی‌ای که برای تبیین قومیت به کار گرفته می‌شوند نمی‌توانند در عمل به تعریف جماعتی جدا از سایر جماعت‌ها بینجامد مگر آنکه بتوانند به میانجی ترسیم مرزهای مشخصی میان یکی و دیگری یا دیگران وجهی عملی بیابند.