دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث – دوره ۱۱، شماره ۲۲ (بهار و تابستان ۱۳۹۷)

دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث - دوره 11، شماره 22 (بهار و تابستان 1397)
شماره جاری: دوره ۱۱، شماره ۲۲ (بهار و تابستان ۱۳۹۷)، بهار و تابستان ۱۳۹۷، صفحه ۱-۳۰۰  XML
۱

ارزیابی دیدگاه مفسران در تعیین مصداق «رجال اعراف» با رویکرد سازواری سیاق با روایات تفسیری

صفحه ۵-۳۰
کاووس روحی برندق؛ صادق عباسی؛ انسیه برومند پور
۲

الگوی جامع فرهنگ قرآنی و تبیین نقش آن در تغییرات فرهنگی جامعه اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای (مدظلّه العالی)

صفحه ۳۱-۶۰
پرهام روشنایی؛ نوید عمیدی مظاهری؛ سید مجید امامی
۳

بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان‏شناسی اقتصادی

صفحه ۶۱-۹۲
احمد پاکتچی؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد
۴

تأثیر حکومت‌ها و عقاید عامه‌ مردم بر شکل‌گیری تدلیس در حدیث

صفحه ۹۳-۱۱۰
اکرم حیدری؛ پرویز رستگار
۵

تأثیر عقیدۀ «مذکر انگاری قرآن» بر قرائات هفت‌گانه

صفحه ۱۱۱-۱۳۴
الهه شاه پسند؛ آلاء وحیدنیا
۶

تحلیل محتوای مکاتبات و مذاکرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا و تخریج مدل منطقی آن

صفحه ۱۳۵-۱۶۸
حمیده بابازاده؛ فتحیه فتاحی زاده
۷

تحلیل مفهومی و منطقی احادیث «لا مِن شَیءٍ» در باب خلقت الهی

صفحه ۱۶۰-۱۹۰
محمد سلطانی
۸

علل پیدایش آیات مستثنیات سوره أنعام

صفحه ۱۹۱-۲۱۴
محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ زیور کریمی
۹

نقد دیدگاه فایرستون درباره ناسازگاری در آموزه‌های قرآنی جهاد

صفحه ۲۱۵-۲۳۷
مریم ولایتی؛ محمد علی طباطبایی
۱۰

نقش آیات تعلیل در سوره احزاب

صفحه ۲۳۹-۲۵۹
مهدی ایزدی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ طاهره چینی فروشان