دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث – دوره 11، شماره 22 (بهار و تابستان 1397)

دو فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث - دوره 11، شماره 22 (بهار و تابستان 1397)
شماره جاری: دوره 11، شماره 22 (بهار و تابستان 1397)، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-300  XML
1

ارزیابی دیدگاه مفسران در تعیین مصداق «رجال اعراف» با رویکرد سازواری سیاق با روایات تفسیری

صفحه 5-30
کاووس روحی برندق؛ صادق عباسی؛ انسیه برومند پور
2

الگوی جامع فرهنگ قرآنی و تبیین نقش آن در تغییرات فرهنگی جامعه اسلامی از منظر آیت‌الله خامنه‌ای (مدظلّه العالی)

صفحه 31-60
پرهام روشنایی؛ نوید عمیدی مظاهری؛ سید مجید امامی
3

بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان‏شناسی اقتصادی

صفحه 61-92
احمد پاکتچی؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد
4

تأثیر حکومت‌ها و عقاید عامه‌ مردم بر شکل‌گیری تدلیس در حدیث

صفحه 93-110
اکرم حیدری؛ پرویز رستگار
5

تأثیر عقیدۀ «مذکر انگاری قرآن» بر قرائات هفت‌گانه

صفحه 111-134
الهه شاه پسند؛ آلاء وحیدنیا
6

تحلیل محتوای مکاتبات و مذاکرات امام حسین(ع) در جریان قیام عاشورا و تخریج مدل منطقی آن

صفحه 135-168
حمیده بابازاده؛ فتحیه فتاحی زاده
7

تحلیل مفهومی و منطقی احادیث «لا مِن شَیءٍ» در باب خلقت الهی

صفحه 160-190
محمد سلطانی
8

علل پیدایش آیات مستثنیات سورة أنعام

صفحه 191-214
محمد علی حیدری مزرعه آخوند؛ زیور کریمی
9

نقد دیدگاه فایرستون درباره ناسازگاری در آموزه‌های قرآنی جهاد

صفحه 215-237
مریم ولایتی؛ محمد علی طباطبایی
10

نقش آیات تعلیل در سوره احزاب

صفحه 239-259
مهدی ایزدی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ طاهره چینی فروشان