نظریه‌های هنر و پست‌مدرنیسم

دانلود فایل

سخنرانی دکتر نجومیان
موضوع: «نظریه‌های هنر و پست‌مدرنیسم»
پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر
سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت 

مطالب مرتبط