لذّتِ بصری و سینمایِ روایی: چهل سال بعد

لذّتِ بصری و سینمایِ روایی: چهل سال بعد/ سخنرانیِ لورا مالوی (2015) در انستیتو فیلم بریتانیا

 

مطالب مرتبط