لذّتِ بصری و سینمایِ روایی: چهل سال بعد

لذّتِ بصری و سینمایِ روایی: چهل سال بعد/ سخنرانیِ لورا مالوی (۲۰۱۵) در انستیتو فیلم بریتانیا