فصلنامه تحقیقات حقوقی – دوره ۲۱، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۷

فصلنامه تحقیقات حقوقی
مجله‌ی تحقیقات حقوقی به‌عنوان یکی از باسابقه‌ترین و پربارترین مجلات علمی حوزه‌ی علوم انسانی، در سال ۱۳۴۸ با عنوان « نشریه دانشکده حقوق» فعالیت خود را آغاز نمود و در سال ۱۳۶۴ موفق به کسب درجه‌ی علمی- پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.
اهداف و زمینه ها
هیئت تحریریه محترم مجله از صاحب‌نظران بنام کشور در گرایش‌های مختلف علم حقوق هستند که همواره هدف ارائه‌ی مقالات پربار تحقیقاتی و انتشار آخرین یافته‌های علمی خود در رشته‌های مختلف حقوق را دنبال نموده و در تلاش هستند زمینه‌ها و زوایای ژرف و نادیده علم حقوق کشور را مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. از سوی دیگر، سایر مسئولین مجله همواره در تلاش بوده و هستند تا از مسیر داوری‌های دقیق و تخصصی و تقید به قیود شکلی مهم، وجاهت علمی و پژوهشی این فصلنامه را حفظ و به صورت پیوسته ارتقاء دهند. دفتر مجله و بخش چاپ نیز سعی مستمر خود بر ارائه‌ی نسخه‌ای بدون ایراد را دنبال نموده و در این راستا از هیچ تلاشی مضایقه نمی نماید.
شماره جاری: دوره ۲۱، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۷
۱

موازنۀ آرمان عدالت کیفری و موازین حقوقی: اِعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری نسبت به اتباع دولت‌های غیرعضو

صفحه ۱۱-۴۱
ابراهیم بیگ زاده؛ سید محمدعلی عبداللهی
۲

تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین‌المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران

صفحه ۴۳-۷۰
عبدالحسین شیروی؛ مرضیه نیکویی
۳

بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروههای تروریستی

صفحه ۷۱-۹۰
سیدعلی هنجنی؛ سعید فرهادنیا
۴

شناخت نهاد پسینگ‌آف در نظام کامن لا و تطبیق با حقوق ایران

صفحه ۹۱-۱۰۸
سعید حبیبا؛ فاطمه صادقی
۵

قرار بازداشت موقت در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر و مقایسه آن با ضوابط ناظر بر این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲

صفحه ۱۰۹-۱۳۸
نسرین مهرا؛ محمد مهدی برغی
۶

معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی

صفحه ۱۳۹-۱۶۳
سید قاسم زمانی؛ محمد مهدی شامانی
۷

خسارات حداقلی: مانعی برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها در حقوق ایران

صفحه ۱۶۵-۱۹۰
عبدالهادی وحیدی فردوسی؛ شهرزاد حدادی
۸

اصول بنیاین اخلاق عمومی در تحدید حقوق و آزادی های فردی

صفحه ۱۹۱-۲۱۳
محمدرضا ویژه؛ رضوان پویا
۹

بزه‌دیده شناسی قضایی (قانونی)

صفحه ۲۱۵-۲۴۲
عباس شیری ورنامخواستی
۱۰

رویه قضایی به منزله ی منبع حقوق

صفحه ۲۴۳-۲۶۵
علی اسلامی پناه
۱۱

تأیید خاموش و پاره‌ای مباحث آن در حقوق اعتبارات اسنادی

صفحه ۲۶۷-۲۹۸
ماشااله بنانیاسری
۱۲

تعیین مؤلفه های حضانت در بستر مصالح عالیه کودک

صفحه ۲۹۹-۳۲۴
مریم غنی زاده بافقی؛ زهرا غنی زاده