تاریخ بیهقی (از منظر فرهنگ شناسی)

تاریخ بیهقی (از منظر فرهنگ شناسی)

نوشته دکتر مهوش واحددوست

کتاب تاریخ بیهقی از منظرفرهنگ شناسی کتابی است برمبنای نهاد( سازه)های مطرح در جامعه شناسی و انسان شناسی. در این کتاب واژه ” فرهنگ” در معنی اصطلاحی مطرح در جامعه شناسی وانسان شناسی به کار رفته است. از این رو با آوردن شاهد مثال هایی از کتاب سودمند تاریخ بیهقی، نهاد قدرت، نهاد سیاست، نهاد مذهب، نهاد خانواده، نهاد ازدواج و غیره مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و در لابلای بحث ها و در پایان کتاب انواع آداب و رسوم و مراسم های مطرح در نهادهای مورد بحث که در زیر مجموعه فرهنگ قرار می‌گیرند با آوردن شاهدمثال های کافی از تاریخ بیهقی توضیح داده شده اند.
امیدوارم این کتاب بتواند گامی در راستای بهتر شناختن تاریخ بیهقی برداشته باشد.
سایت همیار پژوهش نظرات شما دراین خصوص را به اطلاع خانم دکتر واحد‌دوست انتقال خواهد داد.

 

مطالب مرتبط