زمان در اندیشه ملاصدرا و هایدگر

کتاب زمان در اندیشه ملاصدرا و هایدگر

کتاب زمان در اندیشه ملاصدرا و هایدگر
نشر : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
نویسنده : رضا دهقانی
شاخه اصلی: متافیزیک
شاخه فرعی: مفاهیم بنیادین فلسفه.

کتاب زمان در اندیشه ملاصدرا و هایدگر درواقع همانطور که از نام آن پیداست بر مفهوم متافیزیکی زمان به عنوان یکی از بنیادی ترین مقولات فلسفه تمرکز میکند، این اثر با نگاهی به سیر تاریخی مفهوم زمان میکوشد که به قول نگارنده به شیوه‌ی #پولی‌لوگ ، زمان را در اندیشه دو متفکر بزرگ شرق و غرب یعنی ملاصدرا و هایدگر بررسی کند. البته جای نگرانی نیست، خود نگارنده به طور مفصل پولی لوگ را به شکلی قابل فهم شرح داده است، او در مقدمه اثر کوشیده که ابتدا مشخص کند پولی لوگ چیست، سپس از طریق پولی لوگ به بررسی مفهوم زمان بپردازد. این اثر پیش‌نیاز هایی دارد که شما میتوانید با رجوع به کتبِ تاریخ فلسفه ( مثلا کتاب تاریخ فلسفه اثر برتراند راسل ) به شکل مشروح این پیش نیازها را کسب کنید، اما اگر دست‌وپا شکسته از فلسفه چیزی میدانید، میتوانید مستقیم به سراغِ این کتاب بروید

اول کتاب تاریخ فلسفه غرب اثر برتراند راسل، بعد کتاب زمان در اندیشه ملاصدرا و هایدگر، بعد کتاب هستی و زمان اثر مارتین هایدگر

پس از مطالعه این اثر فهمِ کتاب دوران ساز هستی و زمان برای شما تا حدودی سهل میشود
کتاب هستی و زمان را میتوان یکی از چند اثر بزرگ فلسفی تاریخ قلمداد کرد.

مطالب مرتبط