فصلنامه تاریخ اسلام؛ شماره 19، پاییز 97 شماره پیاپی 75

فصلنامه تاریخ اسلام
1

بررسی تطبیقی الگوی تاریخ نگاری قرآن کریم و منابع تاریخی منتخب )مغازی واقدی، طبقات ابن سعد، سیره ابن هشام و تاریخ طبری( در نحوه انعکاس آگاهی پیشین یهود از صفات پیامبر(ص)

صفحه 7-36
سید محمد صادق حسینی کجانی
2

بررسی تاریخی دو گزارش از امیر مؤمنان علی(ع) مشتمل بر لعن اشخاص

صفحه 37-76
مصطفی معلمی؛ رحمت الله مرزبند
3

واکاوی تاریخی علل خروج سیّدالشهداء (ع) از مدینه و مکّه

صفحه 77-110
رمضان محمدی؛ ابراهیم گودرزی
4

جایگاه تاریخ در استنباط فقهی با بررسی موردی گستره منابع خمس در دوره پیامبر(ص)

صفحه 111-148
محمدسعید نجاتی؛ اصغر منتظرالقائم؛ محمدعلی چلونگر
5

تطور تاریخی راه کارهای تحقق تقیّه در سیره ائمه شیعه(ع)

صفحه 149-178
یحیی میر حسینی؛ علی باباخانی
6

کاربست تزِ واساختیِ تاریخ در تبیین کثرت قرائت ها از مسئله جانشینی پیامبر(ص)؛ مطالعه موردی روایت های یعقوبی، طبری و شیخ مفید

صفحه 179-216
سعید موسوی سیانی؛ حمید حاجیان پور
7

تحول مبانی مشروعیت دولت سربداران با تأکید بر نقش تشیع و تصوف

صفحه 217-244
محمد رضا روزبهانی
8

مبانی ساخت یابی هویت سیاسی اجتماعی ایرانیان در عصر صفوی – (سیری از هویتپردازی تا آناکرونیسم)

صفحه 245-280
امیر رضائی پناه