درس‌گفتار تأملی بر فلسفه‌های اگزیستانس و پدیدارشناسی 4؛ ژان پل سارتر

فایل صوتی زیرمربوط به آقای سید جواد صامع می باشد:


دانلود فایل

فلسفه و آثار ژان پل سارتر
اگزیستانسیالیسم – هستی‌گرایی – از نظر سارتر بر پایه چند بینش بنا شده است:

چیزها از آنچه فکر می‌کنیم عجیب‌تر هستند.
ما آزاد هستیم.
نباید بد باور باشیم.
ما آزاد هستیم که ماشین سرمایه‌داری را اوراق کنیم.

مطالب مرتبط