دانلود کتاب Against Plagiarism: A Guide for Editors and Authors

دانلود فایل

“Against Plagiarism: A Guide for Editors and Authors”
Yuehong H. (Helen) Zhang
English | ISBN: 3319241583 | 2016 | 188 pages

 کتاب “علیه سرقت ادبی: راهنمای ویرایشگران و نویسندگان” نخسیتین کتاب مربوط به سری کتاب‌های “تحلیل کیفی و کمی ارتباطات علمی و پژوهشی” است.این کتاب توسط Yuehong (Helen) Zhang به رشته تحریر درآمده و از مجموعه کتاب های Qualitative and Quantitative Analysis of Scientific and Scholarly Communication انتشارات اشپرینگر می باشد که در 30 اکتبر 2015 به عنوان ویراست 2016 در 162 صفحه منتشر شده است. 

This is the first volume of a book series dedicated to “Qualitative and Quantitative Analysis of Scientific and Scholarly Communication”. Fighting plagiarism is a the top priority for STM publishing. A practical guide will importantly contribute to the awareness of the relevant communities, bringing to the surface the basic rules and examples from the literature.

مطالب مرتبط