فلسفه علوم اجتماعی (به سوی پراگماتيسم)

فلسفه علوم اجتماعی (به سوی پراگماتيسم)
به سوی پراگماتیسم» نوشته پاتریک برت با ترجمه محمد هدایتی به تازگی از سوی انتشارات شب خیز منتشر شده است. 

این کتاب دو هدف دارد؛ نخست بسط رهیافتی جدید در فلسفه علوم اجتماعی‌، رهیافتی که وامدار پراگماتیسم آمریکایی‌ است. هدف دوم ارائه ارزیابی پیشرفته‌ از رهیافت‌های اصلی در فلسفه علوم اجتماعی است.

کتاب به گونه‌ای نوشته شده که می‌توان آن را به هر دو شیوه خواند. کسانی که به هدف دوم علاقه‌مند هستند باید به فصول یک تا شش و آن‌هایی که به هدف اول علاقه بیشتری دارند می‌توانند به فصل‌های شش و هفت مراجعه کنند. اگر هم از پیش مخاطبانی با پراگماتیسم آشنایی دارند می‌توانند فقط به فصل هفت مراجعه کنند. 

انتخاب موضوعات و نظریه‌پردازانی که در پنج فصل اول درباره آنها بحث می‌شود به خاطر محوریت رویکردشان در فلسفه علوم اجتماعی بوده و نه به دلیل سازی‌گاری‌شان با روایتی که در نهایت به دیدگاه پراگماتیستی مولف ختم می‌شود.

وضع پراگماتیستی که در فصل هفتم بسط خواهد یافت، در قیاس با آرای کسانی که در فصول پیش از آن مطرح می‌شوند رویکرد بسیار متفاوتی را ارائه می‌دهد.

کتاب «فلسفه علوم اجتماعی: به سوی پراگماتیسم» در 352 صفحه به قیمت 45 هزار تومان از سوی  انتشارات شب خیز منتشر شد.

مطالب مرتبط