همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های بوعلی سینا

همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های دانشمند حکیم شیخ الرئیس بوعلی سینا

 دانشگاه بوعلی سینا

 برگزاری 2-3 شهریور ماه 98

اهداف برگزاری همایش:

بهبود بخشیدن به ارزش­های اخلاقی و امور آموزش و پژوهش در زمینه­ های اخلاق علمی و کاربردی

گسترش ارتباطات و مبادلات فکری، علمی و فرهنگی میان دانشمندان، فنّاوران، فلاسفه و عالمان دینی

بهره ­گیری از آموزه­های اسلامی و فرهنگ ملی در سیره دانشمند حکیم ابوعلی سینا

دبیر : دکتر بیژن حاجی عزیزی
دبیر علمی : Dr. بیژن حاجی عزیزی

همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی
همایش ملی اخلاق علمی و اخلاق کاربردی با محوریت اندیشه های دانشمند حکیم شیخ الرئیس بوعلی سینا