ضرورت و اهمیتِ صدق در نگاهِ مولانا

دانلود فایل

ضرورت و اهمیتِ صدق در نگاهِ مولانا
دکتر محمدجواد اعتمادی

توضیح اضافی و غیر مرتبط با پست فعلی از دکتر اعتمادی:

عرفان در شعر فارسی و یا به تعبیر دیگر شعر عرفانی فارسی پیوندی استوار و جاودان با حکیم سنایی دارد. سنایی بود که سرودن شعر عارفانه را چه در قلمرو اسلوب و صورت و چه در عرصه معانی و مضامین، بنیادی استوار نهاد و راهی پر رهرو را برای شاعران پس از خود گشود. راهی که پس از او با عطار و مولانا به اوج شکوفایی خود رسید. در این میان مولانا که عظیم‌ترین و باشکوه‌ترین موج و جهش دریای ادبیات عرفانی است، تأثیر عمیق و وسیعی از سنایی پذیرفته است؛ تأثیری که حضور پر رنگ سنایی در مثنوی مولانا و غزلیات شمس، نشانی از عمق و وسعت آن است. مولانا چه در اسلوب سرایش مثنوی عارفانه، چه در صورت و موسیقی و مضامین غزل، سنایی را الگو می‌دانسته و از او اثر پذیرفته است. مولانا گاهی در مقام شارح شعر سنایی می‌نشیند، گاهی او را همچون پیشوا و پیر خود می‌داند و گاهی از او همچون بزرگترین اولیا و مشایخ یاد می‌کند.