فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران

 شماره جاری: دوره 25، شماره 82، بهار 1399  

3. اقتصاد سیاسی تحریم‌های ایران: رویکرد طراحی سازوکار و مدل‌سازی مبتنی بر عامل

صفحه 83-120

 10.22054/IJER.2020.11909

کبری سنگری مهذب؛ حسین راغفر؛ میرحسین موسوی؛ محمدرضا اصغری اسکوئی


7. رابطه علیت بین مولفه‌های اقتصاد دانش بنیان و شاخص پیچیدگی اقتصادی

صفحه 217-242

 10.22054/IJER.2020.11915

مژگان سمندرعلی اشتهاردی؛ ناصرعلی عظیمی؛ بهروز شاهمرادی

مطالب مرتبط