سیاست شناسی: مبانی علم سیاست

سياست ‌شناسي : مباني علم سياست

Politicology : An Introduction to the Science of Politics

کتاب سياست ‌شناسي : مباني علم سياست اثر ارزشمند دکتر عبدالعلی قوام استاد برجسته علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی تهران است. در این اثر که در ده فصل تنظیم شده است ، سعی گردیده با بهره گیری از نظریه ها و رویکرد های گوناگون تصویر نسبتا روشنی از حدود و ثغور این رشته دانشگاهی ارائه شود و با استفاده از رویکرد های عقل باوری ، ساختار گرایی و فرهنگ گرایی کنش های سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد . در چهارچوب رفتار شناسی سیاسی مسائلی چون جامعه پذیری ، فرهنگ و مشارکت سیاسی بررسی شده است . در این کتاب منابع عمده ی تعارضات سیاسی ( توزیع قدرت ، هویت اجتماعی ، ایده ها و ارزش ها ) شناسائی گردیده و ماهیت ، توزیع و پویش قدرت در سطوح خرد ، میانی و کلان تجزیه و تحلیل شده است . در پایان چهار گرایش عمده (سیاستهای مقایسه ای ، اندیشه سیاسی ، سیاست گذاری عمومی و روابط بین الملل ) به منظور نشان دادن حدود و ثغور رشته سیاست مورد بررسی قرار گرفته است . کتاب در ده فصل با عناوین زیر منتشر شده است:

 

فصل اول : علوم سیاسی و هم پیوندیهایش

فصل دوم : آنچه که سیاست در مورد آن هست

فصل سوم : چگونگی تجزیه و تحلیل سیاست

فصل چهارم : چگونگی تئوریزه کردن سیاست

فصل پنجم : چگونگی بررسی دولت

فصل ششم : رفتار شناسی سیاسی

فصل هفتم : سیاست شناسی مقایسه ای

فصل هشتم : سیاست شناسی و اندیشه سیاسی

فصل نهم : سیاست شناسی و سیاست گذاری عمومی

فصل دهم : سیاست شناسی و روابط بین الملل

شخصات کتاب سیاست ‌شناسی: مبانی علم سیاست در یک نگاه

ناشر : سازمان سمت

نویسنده : عبدالعلی قوام

تعداد صفحات نسخه چاپی : 359

رده بندی کنگره : ‫JA71‫/ق9س9 1390

رده بندی دیویی : 320

شماره کتابشناسی ملی : 2183254

شابک : 978-964-53-0506-0

مطالب مرتبط