دین، دولت، و خشونت افراطی: ما چه آموخته‌ایم؟

در سیزدهم فوریه 2019 گروهی از کارشناسان حوزه صلح جهانی و امنیت بین‌المللی طی نشستی در ارتباط با نقش پیچیده دین و رهبران دینی در ایجاد و یا جلوگیری از خشونت‌های افراطی به گفت‌وگو پرداختند. در این برنامه مدیر اجرایی شبکه صلح‌بانان سنتی و مذهبی، مشاور مؤسسه صلح آمریکا، استاد دانشگاه از مؤسسه خدمات سلطنتی لندن و کارشناسی از مرکز برکلی به عنوان اعضای پنل گفت‌وگو حضور داشتند.

مطالب مرتبط