ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

دانلود فایل

 

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک/ ارگانیک) ساشکین و موریس

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک/ارگانیک)

ابعاد ساختای بیان ­کننده ویژگی­های درونی یک سازمان هستند و مبنایی بدست می­دهند که می­ توان به وسیله آن­ها سازمان­ها را اندازه­گیری و با هم مقایسه کرد

ابعاد سازمانی (مکانیک/ارگانیک)

برنز و استاکر” (۱۹۶۱) ساختارهای سازمانی را به دو نوع مکانیکی و ارگانیک دسته بندی می کنند و بیان می کنند که این تقسیم بندی بر اساس قابلیت های سازمان ها در خصوص پردازش اطلاعات است.

ساختار سازمانی تعریف کننده ی محیط فیزیکی است که در آن رفتار کارکنان سازمان رخ می دهد (دالتون و همکاران، ۱۹۸۰). ساختارهای سازمانی را می توان به دو دسته ی مکانیکی و ارگانیک تقسیم کرد.

ساختارهای مکانیکی دارای مشخصاتی مانند ساختارهای بسیار رسمی ، سلسله مراتب زیاد ، تحت کنترل شدید ، غیر انعطاف پذیر و غیر شرکت کننده یا غیر همراه هستند. در حالیکه ساختارهای ارگانیک را می توان توسط ویژگی هایی مانند ساختار غیر رسمی ، عدم مرکزیت اختیارات، کانال های باز برقراری ارتباط و انعطاف پذیری تعریف کرد (خاندوالا، ۱۹۷۷).

سیر گذار و تکامل سازمان­ها به سازمان­های ارگانیک، منعطف، مسطح و غیرمتمرکز نشان می­ دهد که ابعاد تشکیل ­دهنده آن­ها باید چیزی فراتر از ابعاد سازمان­های سلسله مراتبی و رسمی باشد.

در این گونه سازمان­ ها، روابط غیررسمی می­توانند نقش مهمی در ساختاردهی سازمانی ایفاء کنند. تغییرات اخیر نشان می ­دهد که این چهار بعد برای تغییر و موفقیت ساختارهای مدرن کفایت نمی ­کنند. این امر منجر به ساختاردهی سازمانی و کشف ابعاد اساسی عمیق ­تری از ساختار در بازارهای پویا شده است.

این سطح شامل روابط مبتنی بر اعتماد، روابط تعاملی برون­گرا و روابط عاطفی فراگیر می­باشد. منظور از روابط مبتنی بر اعتماد، حذف موانع محدودکننده، همکاری، انسجام و هماهنگی است که در سایه اعتماد ایجاد می­شوند.

سازمان­های دانش محور گرایش به ساختار ارگانیکی است و این ساختار موجود و ساختار ارجح از دیدگاه کارکنان به نظر می­رسد که عدم تطابق موجود بین  باید نوعی بده بستان بین ساختار موجود و ساختار ترجیح داده شده به وسیله کارکنان ایجاد شود یعنی یا ساختار موجود به سمت خواسته­های کارکنان و یا خواسته­های کارکنان به سمت ساختار موجود تعدیل گردد

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک/ارگانیک)

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی(مکانیک/ارگانیک) متشکل از ۱۰ سوال می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) طراحی شده است.

تعداد گویه ها: ۱۰
هدف: تعیین مشخصه ارگانیک یا مکانیک در سازمان
سازندگان پرسشنامه: ساشکین و موریس

مطالب مرتبط