طبقۀ متوسط ایرانی؛ فروپاشی یا بازسازی

دانلود فایل

سخنرانی دکتر تقی آزاد ارمکی

با عنوان «طبقۀ متوسط ایرانی؛ فروپاشی یا بازسازی؟»

1 خرداد 98