موقعیت سادات قم از دوره مغولان تا صفویه

رشته: تاریخ – تاریخ ایران اسلامی
 پدیدآور: علیا زرگوش استاد راهنما: امیرتیمور رفیعی
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) – دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سادات ساکن قم ،در دوره مغولان و تیموریان به عنوان یک قشر مطرح و مهم اجتماعی جلوه گر شدند . با گسترش اسلام در سرزمین‌های دیگر، سادات از شرق تا غرب عالم اسلامی-پراکنده و به عنوان گروهی محترم و متنفذ مورد توجه قرار گرفتند.سرزمین ایران به خصوص قم از جمله مکان ها یا مناطقی بود که سادات در آن نفوذ و جایگاه قابل توجهی یافتند و روز به روز بر شهرت و اعتبار آنان افزوده شد. بسیاری از سادات قم در دوره ایلخانان وتیموریان، نقش هایی همچون سفیر،جاسوس ، راهنما، مرشد و معلم اخلاق را ایفا نمودند، که تاثیر زیادی در منزلت فراوان سادات و گسترش مذهب شیعه اثنی عشری محسوب می شوند.شهر قم خاستگاه اهل علم و فضل وادب بود. در این پژوهش به بررسی موقعیت سادات قم ونقش برجسته سیاسی- مذهبی واجتماعی سادات و بررسی خاندان بزرگ ومشهور شهر قم ،خاندان رضوی و خاندان برقعی در محدوده تاریخی دوره مغول – تیموریان پرداخته شده است.
مطالب مرتبط