فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان – دوره 16، شماره 1، بهار 1397

مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان همیار

زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج)

صفحه 7-42امید قادرزاده؛ میترا خلقی

بررسی تفاوت جنسیّتی در طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های مقابله‌ای: رویکرد طرح‌واره محور

صفحه 43-68سحر عرب پور؛ زهره خسروی؛ غلامرضا صرامی

مقایسۀ شناخت اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در زنان متقاضی طلاق و گروه عادی

صفحه 69-86ناهید مفردنژاد؛ مرتضی منادی

نقش اینترنت در جامعه پذیری جنسیتی و تغییر سبک زندگی زنان در ایران و ترکیه

صفحه 87-110حمیرا مشیرزاده؛ رقیه رضایی

پیش بینی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی

صفحه 111-150محدثه بی تا؛ رضا جعفری هرندی

مطالعه کیفی نقش سناریوهای زندگی بر اساس دیدگاه تحلیل رفتار متقابل بر علت های جدایی زنان در آستانه طلاق

صفحه 151-176فهیمه رحمتی؛ سیداسماعیل موسوی

بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان

صفحه 198-177یاسمن دمیرچی؛ افشین صلاحیان

مطالب مرتبط