به چه مقالاتي گزارشات موردي مي گويند؟

به يك مشاهده علمي كه به دقت گردآوري شده است و به عنوان يك منبع ارزشمند در تحقيقات در مورد يك نشانه باليني نادر يك واكنش دارويي يا يك روش درماني جديد استفاده مي گردد گزارش موردي مي گويند.

🔻گزارش موردي بيشتر در زمينه پزشكي ارائه مي شود و شامل مواردي از جمله مراقبت هاي اوليه نشانه هاي نادر،روش هاي نوين تشخيص و درمان مواردي از گزارش هاي مربوط در حيطه آموزش و پژوهش و….است.

🔻نگارش گزارش موردي در متون پزشكي به زمان بقراط حكيم در پيش از ميلاد مسيح مربوط مي شود.بسياري از بيماري ها و روش هاي درماني امروز با يك گزارش موردي شروع شده اند به عنوان مثال بيماري ايدز اولين بار در قالب يك گزارش موردي در مجله درماتولوژي در سال ١٩٨١ چاپ شد.

🔻در بررسي هاي بدست آمده از اين دسته از گزارشات براي چاپ شدن بايد جذابيت لازم را داشته باشند و بيشتر بايد بسيار اختصاصي بوده و نسبت به موارد مشابه قبل مطالب جديدتري براي بيان وجود داشته باشد.