شیوه‌نامه استنادی چیست؟ (بخش 2)

شیوه‌نامه‌های استنادی، به صورت جامع قوانین رسم‌الخطی و نگارشی ذکر منابع و مآخذ را به پژوهشگر متذکر می‌شوند. دستورالعمل‌ها بر حسب قاعده و قوانینی تنظیم می‌شوند. این قوانین همچنین فراخور رشته‌های موضوعی متفاوت هستند.

چگونه می توانم سبک استنادی را انتخاب کنم؟

⭐️ رشته های تحصیلی انتظارات متفاوت برای چگونگی فهرست اطلاعات استنادی دارند. در برخی موارد، حتی دو مجله در همان زمینه از سبک های مختلف استفاده می‌کنند. این راهنمای سه سبک اصلی که در ییل استفاده می شود را پوشش می دهد. هر سه از این سبک ها نیاز به همان اطلاعات اساسی دارند، اما منظور از این اطلاعات، به طور جزئی متفاوت است، چرا که زمینه های مختلف دانشگاهی بر مبنای تحقیقات قبلی تاکید بر عناصر مختلف منبع است.

⭐️ راه‌های مختلفی برای نقل و انتقال منابع از پژوهش‌ها وجود دارد. به عنوان مثال: APA (انجمن روانشناسی آمریکا) توسط انجمن روانشناسی تدوین شده است. شیوه MLA (انجمن زبان مدرن) توسط انجمن زبان‌شناسی مطرح شده است. شیوه شیکاگو به طور کلی توسط کسب و کار، تاریخ، و هنرهای تجسمی مورد استفاده قرار می گیرد.

مطالب مرتبط