روال نوشتن یک چکیده مقاله چگونه است؟

چکیده باید بعد از تمام شدن تحقیق انجام شود، متن و مقدمه مقاله را به منظور تهیه چکیده دوبار مطالعه کنید و نکات مهم را علامت‌گذاری کنید و کلید واژه ها را نیز لیست کنید.
بدون مشاهده اصل کار، نکات مهم بدست آمده از محتوی را به شکل یک بند یکپارچه پیش نویس نمایید، درضمن از روی متن اصلی رونویسی نکنید. کلیدواژه ها را نیز پیش نویس کنید، بعد از چندبار بازبینی و کم و زیاد نمودن نکات و رفع نواقص، آن را منتشر کنید.

🔺 نکته: در نوشتن چکیده به جای استفاده از گفته های دیگران، تفسیر خودتان را ارائه دهید.

🔻 نکته: در چکیده ضرورتی به ذکر منبع نیست.

🔺 نکته: در نوشتن چکیده شما فقط باید مثل یک داور بی طرف یافته ها خود را بگویید و کار خود را ارزشیابی نکنید. برای نمونه نوشتن اصطلاح “در این گزارش برتر …” یا “برگزیدن نمونه با توجه و دقت بالایی انجام شد” بی‌طرفی شما را نفی می کند.

با توجه به مطالب بیان شده، توصیه ما این است که موقع نوشتن چکیده گزارش، زمان و دقت کافی خرج کنید. نتیجه یک مقاله که وقت و هزینه بسیاری از شما گرفته در چکیده مشخص می شود و قادر است در قبول یا رد شدت کارتان موثر باشد.

مطالب مرتبط