نحوه استفاده از نقل قول در مقاله علمی (بخش 1)

اگر از جمله یک فرد دیگر مستقیما در مقاله یا نوشته خود استفاده کنیم به آن نقل قول گفته میشود این نقل قول می‌تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم باشد. اگر در نوشتن یک مقاله علمی یا هر گونه نوشته دیگری از جملات و نوشته های فرد دیگری استفاده کردید در این صورت باید در بخش رفرنس به نام کتاب و نام نویسنده اشاره کنید.اما اگر از گفتار یک شخص بدون تغیر و کم و زیاد کردن استفاده کنید به این عمل نقل قول کردن گفته می‌شود که می‌تواند نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم باشد.اگر شما از نوشته شخصی استفاده کنید و به آن اشاره نکنید این کار یک سرقت علمی به حساب می آید و باعث میشود اعتبار مقاله یا نوشته شما از بین برود باید اگر به نوشته فردی استناد کرده اید یا به صورت نقل قول کردن از آن نوشته ها استفاده کرده اید حتما به نام اثر و نام نویسنده اشاره کنید.

مطالب مرتبط