روسای پیشین دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در قاب عکس

دکتر محمدحسین لقمان ادهم
دکترای عمومی
1314-1318
دکتر شارل ابرلین
متخصص آسیب شناسی
1318-1321
دکتر امیرخان امیراعلم
متخصص کالبد شناسی
1321-1322
دکتر جواد آشتیانی
بهداشت
1322-1323
دکتر شارل ابرلین
متخصص آسیب شناسی
1323-1326
دکتر جواد آشتیانی
بهداشت
1327-1326
دکتر جهانشاه صالح
متخصص زنان و زایمان
1327-1334
دکتر منوچهر اقبال
متخصص بیماری های عفونی
1334-1336
دکتر احمدفرهاد معتمد
متخصص فیزیک پزشکی
1336-1342
دکتر جهانشاه صالح
متخصص زنان و زایمان
1342-1346
دکتر محدعلی حفیظی
متخصص داخلی-کودکان
1346-1347
دکتر ابراهیم سمیعی
متخصص جراحی اعصاب
1347-1348
دکتر محسن ضیائی
متخصص کودکان
1348
دکتر نصراله مقتدر مژدهی
متخصص بیماری های عفونی
1348-1349
دکتر کمال الدین آرمین
متخصص آسیب شناسی
1350-1351
دکتر احمدابوالقاسم پیرنیا
متخصص داخلی
1351-1354
دکتر الکساندر باقدیانس
متخصص بیوشیمی
1354-1357
دکتر حسن عارفی
متخصص کودکان-قلب و عروق
1357-1359
دکتر محسن ساغری
متخصص پزشکی هسته ای
1359-1360
دکتر مهدی بیگدلی
متخصص روانپزشکی
1360-1361
دکتر محسن ساغری
متخصص پزشکی هسته ای
1361-1364
دکتر عباس شیبانی
دکترای عمومی
1364
دکتر محمدحسن باستان حق
متخصص داخلی-غدد
1364-1365
دکتر محمد پژوهی
متخصص داخلی-غدد
1366-1368
دکتر پرویز جبل عاملی
متخصص ارولوژی
1368-1376
دکتر عباسعلی کریمی
متخصص جراحی قلب و عروق
1376-1378
دکتر حسین اصل سلیمانی
متخصص داخلی-گوارش
1378-1384
دکتر سیدحسن هاشمی
متخصص چشم پزشکی
1384
دکتر سیدحسن امامی رضوی
متخصص جراحی عمومی
1384-1387
دکتر علی جعفریان
متخصص جراحی عمومی
1387-1388
دکتر فاطمه سادات نیری
متخصص نوزادان
1388-1392
دکتر سیدامیرحسین امامی
متخصص خون و انکولوژی
1392-1395
مطالب مرتبط