روسای پیشین دانشکده پزشکی دانشگاه تهران در قاب عکس

دکتر محمدحسین لقمان ادهم
دکترای عمومی
۱۳۱۴-۱۳۱۸
دکتر شارل ابرلین
متخصص آسیب شناسی
۱۳۱۸-۱۳۲۱
دکتر امیرخان امیراعلم
متخصص کالبد شناسی
۱۳۲۱-۱۳۲۲
دکتر جواد آشتیانی
بهداشت
۱۳۲۲-۱۳۲۳
دکتر شارل ابرلین
متخصص آسیب شناسی
۱۳۲۳-۱۳۲۶
دکتر جواد آشتیانی
بهداشت
۱۳۲۷-۱۳۲۶
دکتر جهانشاه صالح
متخصص زنان و زایمان
۱۳۲۷-۱۳۳۴
دکتر منوچهر اقبال
متخصص بیماری های عفونی
۱۳۳۴-۱۳۳۶
دکتر احمدفرهاد معتمد
متخصص فیزیک پزشکی
۱۳۳۶-۱۳۴۲
دکتر جهانشاه صالح
متخصص زنان و زایمان
۱۳۴۲-۱۳۴۶
دکتر محدعلی حفیظی
متخصص داخلی-کودکان
۱۳۴۶-۱۳۴۷
دکتر ابراهیم سمیعی
متخصص جراحی اعصاب
۱۳۴۷-۱۳۴۸
دکتر محسن ضیائی
متخصص کودکان
۱۳۴۸
دکتر نصراله مقتدر مژدهی
متخصص بیماری های عفونی
۱۳۴۸-۱۳۴۹
دکتر کمال الدین آرمین
متخصص آسیب شناسی
۱۳۵۰-۱۳۵۱
دکتر احمدابوالقاسم پیرنیا
متخصص داخلی
۱۳۵۱-۱۳۵۴
دکتر الکساندر باقدیانس
متخصص بیوشیمی
۱۳۵۴-۱۳۵۷
دکتر حسن عارفی
متخصص کودکان-قلب و عروق
۱۳۵۷-۱۳۵۹
دکتر محسن ساغری
متخصص پزشکی هسته ای
۱۳۵۹-۱۳۶۰
دکتر مهدی بیگدلی
متخصص روانپزشکی
۱۳۶۰-۱۳۶۱
دکتر محسن ساغری
متخصص پزشکی هسته ای
۱۳۶۱-۱۳۶۴
دکتر عباس شیبانی
دکترای عمومی
۱۳۶۴
دکتر محمدحسن باستان حق
متخصص داخلی-غدد
۱۳۶۴-۱۳۶۵
دکتر محمد پژوهی
متخصص داخلی-غدد
۱۳۶۶-۱۳۶۸
دکتر پرویز جبل عاملی
متخصص ارولوژی
۱۳۶۸-۱۳۷۶
دکتر عباسعلی کریمی
متخصص جراحی قلب و عروق
۱۳۷۶-۱۳۷۸
دکتر حسین اصل سلیمانی
متخصص داخلی-گوارش
۱۳۷۸-۱۳۸۴
دکتر سیدحسن هاشمی
متخصص چشم پزشکی
۱۳۸۴
دکتر سیدحسن امامی رضوی
متخصص جراحی عمومی
۱۳۸۴-۱۳۸۷
دکتر علی جعفریان
متخصص جراحی عمومی
۱۳۸۷-۱۳۸۸
دکتر فاطمه سادات نیری
متخصص نوزادان
۱۳۸۸-۱۳۹۲
دکتر سیدامیرحسین امامی
متخصص خون و انکولوژی
۱۳۹۲-۱۳۹۵
مطالب مرتبط