دوفصلنامه پژوهش‌های ادیانی؛ بهار و تابستان 98

دوفصلنامه پژوهش‌های ادیانی
2. رهیافت‌های تاریخی‌ادبی به تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن کریم

صفحه 29-48

سعید شفیعی؛ آرزو اسلامی؛ ابراهیم اقبال؛ محمود عبایی


5. واکاوی آموزه روح‌القدس در کلیسای پنطیکاستی

صفحه 97-115

یاسر ابوزاده گتابی؛ محمد حسین طاهری آکردی


6. بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک

صفحه 117-134

سید حامد علی زاده موسوی؛ احمد رضا مفتاح


12. تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی

صفحه 221-240

محمدعرفان جابری زاده؛ علی شهبازی

مطالب مرتبط