دوفصلنامه پژوهش‌های ادیانی؛ بهار و تابستان ۹۸

دوفصلنامه پژوهش‌های ادیانی
۲٫ رهیافت‌های تاریخی‌ادبی به تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن کریم

صفحه ۲۹-۴۸

سعید شفیعی؛ آرزو اسلامی؛ ابراهیم اقبال؛ محمود عبایی


۵٫ واکاوی آموزه روح‌القدس در کلیسای پنطیکاستی

صفحه ۹۷-۱۱۵

یاسر ابوزاده گتابی؛ محمد حسین طاهری آکردی


۶٫ بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک

صفحه ۱۱۷-۱۳۴

سید حامد علی زاده موسوی؛ احمد رضا مفتاح


۱۲٫ تصور از خدا در الاهیات پساهولوکاست یهودی

صفحه ۲۲۱-۲۴۰

محمدعرفان جابری زاده؛ علی شهبازی

مطالب مرتبط