رابطۀ عوامل اجتماعی و خانوادگی با نگرش زنان به طلاق در شهر قم

این پژوهش، به نگرش زنان قم نسبت به طلاق و رابطه آن با عوامل اجتماعی – خانوادگی پرداخته است؛ با این هدف که پیشنهاداتی، برای کنترل برخی عوامل اثرگذار در این زمینه ارایه کند. میزان بالای طلاق در این شهر مذهبی، ضرورت بررسی این پدیده را مورد تاکید قرار می‌دهد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. جامعه نمونه، متشکل از 400 نفر است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS 22 استفاده شد. نتایج نشان داد رابطه بین نگاه زنان به کارکردهای خانواده، پایبندی زنان به ارزش‌های مذهبی- اخلاقی، تفاوت سطح زوجین، اختلاف سطح خانواده‌های زوجین، شبکه‌های حمایتی، استفاده از فضای مجازی، انتظارات زنان از همسر، وجود زن مطلقه در بستگان و آشنایان با نگرش مثبت زنان نسبت به طلاق، معنادار است. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد متغیرهای انتظارات از همسر، وجود زن مطلقه در بین خویشاوندان و آشنایان، استفاده از فضای مجازی و اختلاف عقیده و سطح زوجین بیشترین اثر را بر متغیر وابسته داشته‌اند و32.2 درصد از کل تغییرات متغیر وابسته (نگرش مثبت زنان به طلاق)را تبیین می‌کنند.

مطالب مرتبط