بخشی از شاهراه آسیایی در مرز ایران و ترکیه سال 1964

📸بخشی از شاهراه آسیایی در مرز ایران و ترکیه

📆آوریل ۱۹۶۴

🖇از آرشیو شنیداری سازمان ملل متحد