موضوعات پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

1 .بررسی رفتار رهبران عقیده در میان نوجوانان
2 .بررسی میزان تاثیر بسته بندی بر وفاداری و میزان خرید مشتری
3 .بررسی ادراک مشتریان و تاثیر آن بر رفتار خرید
4 .بررسی اثرات طراحی لوگو بر میزان مصرف
5 .شناسایی کانالها و ابزارهای تبلیغاتی در صنایع مختلف
6 .بررسی میزان تاثیر بسته بندی بر فروش کاال و محصوالت
7 .بررسی تاثیر رایحه بر رفتار خرید مشتریان
8 .بررسی تاثیر زبان بدن فروشندگان بر رفتار و میزان خرید مشتری
9 .بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای خرید آنی مشتریان
11 .شناسایی رهبران عقیده در بازار تلفن همراه ایران
11 .شناسایی رهبران عقیده در بازار لباس ایران
12 .شناسایی رهبران عقیده در دانشگاههای ایران
13 .بررسی میزان تاثیر رهبران عقیده حقیقی و حقوقی بر رفتار مصرفی لباس
14 .بررسی میزان تاثیر رهبران عقیده حقیقی و حقوقی بر رفتار مصرفی دارو
15 .بررسی میزان تاثیر رهبران عقیده حقیقی و حقوقی بر رفتار مصرفی خدمات دانشجویی
16 .بررسی میزان تاثیر رهبران عقیده حقیقی و حقوقی بر رفتار مصرفی مواد شوینده
17 .تجاری سازی دانشگاهها
18 .بررسی ادراک مخاطبان از تصاویر )تصاویر بدون کالم، زبان بدن…( و تاثیر آن بر خرید
19 .بررسی تاثیر مولفه های مدیریتی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت
21 .بررسی تاثیر مولفه های ساختاری بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت
21 .بررسی تاثیر مولفه های مالی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت
22 .بررسی تاثیر مولفه های اجتماعی/فرهنگی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت
23 .بررسی تاثیر مولفه های آموزشی بر ارتباط میان دانشگاه و صنعت

مديريت بازرگاني – تحول سازماني

1) بررسي سطح توانمندي کارکنان و رابطه آن با عوامل سازماني (مطالعه موردي: شرکت)
2) بررسي میزان شکاف کیفیت خدمات در شرکت xبا استفاده از مدل سروکوال
3) عوامل مؤثر بر موفقیت تعاوني هاي مصرف از دیدگاه مدیران در استان 
4) بررسي رابطه بین گرایش به کارآفریني و عملکرد کسب و کارهاي کوچک در شهرستان 
5) رابطه بین تعهد سازماني و ادراك كاركنان از رفتار سیاسي مدیران در سازمان آموزش و پرورش شهرستان
6) میزان آمادگي اجراي مدیریت مشاركتي از طریق نظام پیشنهادها در دانشگاه 
7) بررسي سبك رهبري مدیران عالي شعب سازمان xدر چارچوب مدل بس
8) تجزیه و تحلیل کارایي بانکهاي تجاري ایران باتکنیک تحلیل پوششي داده ها(DEA)
9) ارزیابي كیفیت خدمات پس از فروش در شركت از دیدگاه مشتریان
10) کاربرد شبکه هاي عصبي فازي در رتبه بندي شرکت هاي گروه محصوالت شیمیایي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 
11) بررسي رابطه ي بازارگرایي و کیفیت خدمات (مطالعه موردي: بانک)
12) بررسي رابطه میان ویژگي هاي شخصیتي مؤثر بر مشارکت اجتماعي و میزان موفّقیت
اجراي مدیریت کیفیت جامع (TQM) در صنایع شهرستان 
13) رابطه بین رویه‌هاي مدیریت دانش و سطح نوآوري در سازمانها مورد مطالعه: شركتهاي زیرمجموعه بنگاههاي اقتصادي منتخب شهر 
14) امکان سنجي استقرار الگوي پرداخت مبتني بر مزایاي انعطاف پذیر در پاالیشگاه 
15) تأثیر هوش هیجاني برنگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش درشرکت 
16) بررسي تاثیر توانمندسازها بر فرآیندهاي مدیریت دانش در شرکت پاالیش
17) ارزیابي کارکرد هاي یادگیري سازماني در شرکت 

مطالب مرتبط