مجموعه موضوعات پایان نامه فقه و حقوق در گرایشهای مختلف

گرایش حقوق کیفری و جرم شناسی:
حقوق کیفری عمومی و اختصاصی، حقوق بشر، جرم شناسی، عدالت کیفری و پلیس علمی، حقوق
جزای بین الملل، آئین دادرسی،
جامعه شناسی کیفری، جرم شناسی و حقوق کیفری
 موضوعات حقوق خصوصی:
بررسی چالش های حقوقی در صدور کارت هوشمند و آرشیو الکترونیک اسناد هویتی
هویت الکترونیک و نقش آن در ارائه خدمات
بررسی ابعاد حقوقی انتقال و تقسیم مال مشاع در حقوق ایران
تبیین حقوق توسعه و رقابت در نظام حقوقی ایران
مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلیس
بررسی وضعیت حقوقی گروههای پناهندگان و نسل اول و دوم از نظر ادعای تابعیت
بررسی ثبت بین المللی اختراعات از بعد حقوقی
اعتبار امضا و اسناد الکترونیکی
اختالفات حقوقی در قراردادهای ساختمانی و روشهای مرتفع نمودن آنها
بررسی مسئولیت مطلق در حقوق کیفری
علل و عوامل موثر بر ثبت وقایع حیاتی خارج از مهلت قانونی
ابعاد حقوقی کالهبرداری الکترونیک
بررسی تطبیقی شیوه های تفسیر قرارداد، ایران و فرانسه
اسناد براتی در نظریه های مختلف حقوقی
ابعاد حقوقی مقابله با دخانیات و مواد مخدر
نظریه تبعیت در اعمال حقوقی
قراردادهای الکترونیک،
بررسی تطبیقی تعقیب دعوای عمومی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
مطالعه تطبیقی اصل حسن نیت در دوره ی پیش قراردادی
بررسی اثر فعل زیان دیده بر مسئولیت مدنی
مطالعه رهن دین در نظام حقوقی ایران
بررسی تطبیقی مراجع صیانت از قانون اساسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه
نقش ثبت احوال و کارت هوشمند ملی در تحقق دولت الکترونیک
بررسی علل دیر ثبتی وقایع والدت و وفات و ارائه راهکارها
بررسی حکم غیابی، چالش ها
خسارات ناشی از صدمات بدنی و شیوه های جبران آنها در حقوق مسؤولیت مدنی ایران
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب
مطالعه آثار و مزایایی الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال
اعتبار و استناد به صدای ضبط شده
مطالعه ای پیرامون حقوق حق العمل کاری
شناسایی موانع الکترونیکی شدن فرایندهای ثبت احوال
حمایت از امنیت شهود در فرایند دادرسی کیفری
خیارات در قراردادهای الکترونیکی
بررسی نقش قضات در اطاله دادرسی
مطالعه تاثیرات دفاتر پیشخوان در ارائه خدمات ثبتی
مطالعه ای پیرامون اهدای جنین و ابعاد حقوقی آن
مطالعه حقوق کودک و نقش ثبت احوال در احقاق آن
مطالعه حریم خصوصی در ارتباطات و خدمات الکترونیک ثبت احوال
چگونگی حفظ اطالعات شهروندان در شبکه الکترونیک خدمات ثبت احوال
سند شناسی و بررسی ساختار و محتوای اسناد هویتی
شناسایی جنبه های مختلف طالق و علل و عوامل موثر بر آن
تحلیل روند و الگوی ازدواج و طالق ثبت شده استان منتخب طی سالهای 09-58
نژاد و مذهب مجرم در تعیین مجازات در نظام حقوقی ایران
بررسی نیازهای ثبت احوال در حوزه پدافند غیر عامل
امکان سنجی جایگزینی کارت هوشمند ملی به عنوان تنها سند شناسایی ایرانیان
ارزیابی میزان رضایت ارباب رجوع از کیفیت خدمات ثبت احوال
آرشیو الکترونیک اسناد هویتی ثبت احوال (فرصت ها و تهدیدات)
بررسی و مطالعه جایگاه ثبت احوال در نظام اداری کشور
بررسی چالش های تابعیت در ایران
مطالعه تطبیقی معامله اوراق بهادار (ایران و آمریکا)
اتقان اسناد هویتی و بررسی علل و روشهای جعل آن
بررسی عوامل موثر بر عدم ثبت به موقع وقایع حیاتی با تکیه بر ثبت والدت و وفات
مطالعه نقش وجایگاه ثبت احوال در توسعه و پیشرفت کشور
فناوریهای جدید و جایگاه اسناد هویتی در عصر ارتباطات و فناوریهای نو
مطالعه تطبیقی نحوه ثبت والدت در کشورهای ایران و…
بررسی و مطالعه آثار حقوقی ناشی از الکترونیکی شدن اسناد و خدمات ثبت احوال
الکترونیکی شدن خدمات هویتی و حریم شخصی افراد
آثار حقوقی تغییر جنسیت
مطالعه تطبیقی زمان پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
بررسی وضعیت ازدواج های غیر ثبتی و اثر آن بر باروری
بررسی روابط حقوقی طرفهای اعتبار اسنادی الکترونیکبررسی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران و ارائه پیشنهاداتی جهت بهینهسازی آنبررسی مسئله ادغام شرکتهای تجاری از منظر قوانین ایرانبررسی استقالل قاضی در نظام قضایی ایرانمسئله مالکیت، نگرشی تطبیقی در فقه اسالمی و حقوق غرببررسی و تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت در نظام حقوقی ایرانبررسی نقش حسن نیت در حقوق ایرانبررسی وضعیت توثیق اسناد تجاری در حقوق ایرانبررسی جایگاه انصاف در حقوق ایران
بررسی تطبیقی حقوق ثبت احوال در ایران و فرانسه و ارائه راهکارها
بررسی و تحلیل خالهای قانونی حقوق ثبت احوال در ایران و ارائه راهکارهای مرتفع نمودن آنها
بررسی جایگاه اعتبار اسناد هویتی در نظام حقوقی ایران
 موضوعات حقوق بین الملل:
همکاری کشورها با دیوان کیفری بین المللی
بررسی تطبیقی جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
تبیین مسئله جدایی طلبی در حقوق بین المللی
بررسی نقش و عملکرد کمیته بین المللی صلیب سرخ در قبال آوارگان و خسارت دیدگان جنگی
مطالعه تطبیقی جاتیگاه شهود در قوانین کیفری ایران و فرانسه
جبران خسارت ناشی از جرم در دادرسی های کیفری بین المللی
بررسی ثبت بین المللی اختراعات از بعد حقوقی
مسئله دزدان دریایی در حقوق بین الملل
مطالعه ای پیرامون ضمانت اجرای کیفری جرایم علیه حقوق بشر
دسته بندی تعهدات بین المللی و چند جانبه بودن مسئولیت بین المللی
دیوان کیفری بین المللی و مسئله قاچاق انسان
مالکیت فکری و حمایت از صنایع دستی در نظام حقوق بین الملل
استقالل شرط داوری در قراردادهای بین المللی
مطالعه تطبیقی زمان پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق ایران و فرانسه
بررسی تطبیقی نظام حقوقی قراردادهای الکترونیکی در ایران، ایاالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا
مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ثبت احوال با برخی از کشورهای منتخب
بررسی و تحلیل ساز و کار نظارتی و قاعده منع تبعیض اقلیت ها در حقوق بین الملل
بررسی و تحلیل مشروعیت و انصاف در حقوق بین الملل
بررسی و تحلیل رویکردهای عام گرا و خاص گرا در ارتباط با رژیم های خودبسنده و مناسبات آنها با حقوق بین الملل
بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی کاله برداری رایانه ای در ایران و جامعه بین الملل
بررسی تطبیقی استقالل، مصونیت و مسئولیت مدنی قاضی در نظام حقوقی اروپا، ایاالت متحده آمریکا
و ایران
زمینه ها و رویکردهای عدالت کیفری )عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی( در حقوق کیفری ایران
حقوق مالکیت فکری دانش سنتی و حمایت از آن در ایران و حقوق بین الملل
بررسی و تحلیل نظریه دفاع مشروع پیش دستانه در حقوق بین الملل
بررسی مبانی حقوقی عدالت انتقالی و مسئله ترورسیم در سرزمین های اشغالی خاورمیانه
بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر زنان در حقوق بین الملل و ایران
تروریسم از منظر حقوق اسالم و نظام بین المللی
 موضوعات حقوق تجارت بین الملل:
شناسایی موانع حقوقی سرمایه گذاران خارجی
ابعاد حقوقی و چالش های بین المللی شدن بورس ها
حقوق بین الملل انرژی، آثار و چالش ها
الزامات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت
بررسی حقوقی آزادسازی تجاری در ایران
مطالعه تطبیقی اثر انتقالی تجدید نظرخواهی )حقوق ایران و فرانسه(
بررسی نقش و ارزیابی عملکرد آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل
مقایسه تطبیقی حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران و فرانسه
بررسی تطبیقیاعتبار صحت ظاهری در حقوق تجارت )ایران و فرانسه(
مولفه های حقوقی و قضایی امنیت اقتصادی
ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل
تنظیم قراردادهای دولتی در حقوق تجارت بین الملل و بررسی نقاط ضعف و ارائه پیشنهادات جهت
مرتفع نمودن آنها
بررسی مبانی و بعد حقوقی حمایت از عالمت تجاری بعنوان یکی از شاخص های سرمایه فکری
مطالعه تطبیقی قانون تجارت الکترونیک در ایران و کنوانسیون فروش بین المللی کاال
مبانی حقوقی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی در نظام بانکی بین الملل
بررسی جرم پولشویی در حقوق ایران و نظام بین الملل
 موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست:
جبران خسارت زیست محیطی در حقوق بین الملل
بررسی و تحلیل حقوق بین الملل کیفری محیط زیست
تجارت و حقوق بین المللی محیط زیست
بررسی عوامل تهدید کننده ی حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل
بررسی ضمانت اجرای حق بر محیط زیست در حقوق بین الملل
حقوق بین الملل محیط زیست و توسعه پایدار
 حقوق خانواده و زنان:
بررسی جامع الیحه ی حمایت از خانواده در ایران )مققرات کیفری، ماده ی32 ،مسئله مهریه و( …
–تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آن
–مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخالق و حقوق پزشکی
–ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزینمسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی
–بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدکاه فقه و حقوقرویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
بررسی جامع حقوق و تکالیف زنان در خانواده تطبیقی ایران و فرانسهبررسی جامع حقوق اقتصادی زن در خانواده تطبیقی ایران و فرانسهبررسی حقوقی کار کودکان و نوجوانان و خالهای قانونی
بررسی تطبیقی حقوق زن در ایران و جهان
بررسی حقوقی و مطالعه جرم شناختی بزه کودک آزاری
 حقوق جرم و جزا:
بررسی شیوه های تامین امنیت فضای تبادل اطالعات بصورت الکترونیکی
مبنای حقوقی برخورد با بدافزارها و ویروسها
مجازات های تعزیری و بازدارنده و تبدیل آنها در حقوق کیفری ایران
شناسایی راهکارهای مقابله با جرایم کالهبرداری رایانه ای
بررسی تطبیقی جایگاه دیوان محاسبات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
جرایم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایران
مسؤولیت مبتنی بر تقصیر و برائت پزشک در قبال بیمار
بررسی حقوقی ماهیت جرم
تحقیقی پیرامون حقوق متهمان در بازجویی های اولیه
حمایت کیفری از عالئم تجاری
نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرائم سازمان یافته
استنادپذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران
بررسی مجازات کالهبرداری سنتی و رایانه ای در نظام حقوقی ایران
تبیین ابعاد مجازات در حقوق کیفری اسالم
جرایم اقتصادی و پولشویی در تجارت الکتر
جرائم شرکتی از بعد جرم شناختی
مطالعه ای در خصوص جرایم مخابراتی
بزه دیده در تعیین کیفر و اعمال آن
طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسالمی
مطالعه ای پیرامون جرایم خُرد در حقوق کیفری ایران
آسیب شناسی و مزایای متدهای مختلف ارزیابی خسارتهای درد و رنج و ارائه روش مناسب
جایگاه و ارزش ادله اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر تاثیر علم قاضی
نگاه انتقادی بر نظام عدالت کیفری ایران
جرم و عناصر متشکله آن در فضای مجازی با مطالعه نظام حقوق کیفری ایران
جرایم علیه میراث فرهنگی به عنوان جزیی از میراث مشترک بشریت
تاثیر انگیزه هدف قصد و شخصیت طرفین در ارتکاب قتل در نظام حقوق کیفری ایران
بررسی جرایم رایانه ای، بررسی جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری در فضای دیجیتال،
بررسی جرایم ناشی از تخلفات سردفتران،
بررسی جرم زمین خواری در ایران
گرایشات مختلف فقه و حقوق )جرم و جزا، خصوصی، بین الملل، تجارت و(…
بررسی اتا نازی داوطلبانه غیرفعال ازمنظر حقوق
رویکرد اسالم در قبال شبیه سازی انسان
اتا نازی تقا ضای بیمار و خود مختاری
سومنا مبولیسم از دیدگاه حقوق کیفری
بررسی فقهی –حقوق قرارداد پیش فروش آپارتمان
–مسئولیت کیفری مسلمان نسبت قتل اهل ذمه
–قاعده دفع افسد به فاسد و داللت های حقوقی –جرم شناختی آن
–مسئولیت جزایی پزشکان از نظر شرع مقدس
–حقوق و مسئولیت پرستارانحقوق موضوعه ایران و حقوق بین الملل
–مرگ مغزی وآثارحقوق مترتب برآن مطالعه تطبیقی حقوق بر بیماران
–تغییر جنسیت و مسائل فقهی فراروی آ
–مطالعه تطبیقی اهدای جنین از منظر اخالق و حقوق پزشکی
–ماهیت حقوق قرارداد رحم جایگزینمسئولیت مدنی ناشی از طراحی زیبایی
–شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق جزااصول بنیادین حاکم بر کنوانسیون ارتباط الکترونیکی آنستیرال
–کرامت انسان و پرتو حقوق بین الملل طیست پزشکیرویکرد حقوق بین المللی به شبیه سازی انسان
–بررسی روش های نوین تولید مثل انسان از دیدکاه فقه و حقوق
–مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از خون آلوده در نظام حقوق ایران و فرانسه
–مطالعه تطبیقی ممنوعیت دارندگان اطالعات نهاتی دررابطه با معامالت اوراق بهادار
–بررسی فقهی حقوق جزا انتقال بیماری از طریق تماس جنسی،پیوند اعضا و چالش های حقوق آن –
جرم معامله متکی براطالعات نهانی
–مسئولیت مدنی کارگزاران بورس و فرایند طرح دعاوی مرتبط در مراجع صالحه
مقایسه تطبیقی جایگاه حقوقی مدیران شرکت های سهامی در حقوق ایران و فرانسه
بررسی فقهی تغییر جنسیت
بررسی فقهی، حقوق تخریب محیط زیست
ماهیت فقهی جعاله در بانکد

مطالب مرتبط