موضوعات پیشنهاد شده برای پایان‌نامه رشته مهندسی صنایع

1 ) حداقل نمودن دامنه عملیاتCmax ، با بکارگیری تکنیک کاهش سرعت عملیات در حل مساله عدم
توقف تولید کارگاهی
2 ) مدلسازی و حل مسئله تخصیص منابع محدود چند هدفه با الگوریتم هوشمند مورچگان
3 ) ارائه مدلی برای کاهش مقاومت در برابر تغییر افراد با استفاده از تئوری محدودیتها: مورد کاوی در
پروژه ERPسازمان ذوب آهن اصفهان
4 ) شناسایی نقاط و لینکهای بحرانی در شبکه راههای جاده ای کشور (رویکرد شبکه های پیچیده)
5 ) کاوش سریهای زمانی ترافیک شبکه حملونقل جادهای بین شهری بر پایه تنوری شبکهه ای پیچیده
6 ) برنامه ریزی حرکت سیستم های چند رباتی در محیط های ناشناخته
7 ) زمانبندی کار کارگاهی انعطافپذیر با در نظر گرفتن محدودیت نت
8 ) حل مساله مکان یابی – مسیریابی دو طبقهای با درنظر گیری زمان احتمالی حمل و نقل مشتریان و
محدودیتهای پنجره زمانی نرم
9 ) ارائه مدل موجودی و سیاست تخفیف مقداری برای کاالی فاسد شدنی در زنجیره تامین دو سطحی
11) زمانبندی گروهی با در نظر گرفتن اثر یادگیری در سیستم تولید سلولی
11) بررسی عوامل موثر بر بهره وری فرآیند تولید در صنایع اتومبیل سازی
12) طراحی سیستم تولیدی تکنولوژی گروهی به کمک شبیه سازی
13) استفاده از الگوریتمهای برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت فعلی راه آهن جمهوری اسالمی ایران
14) ارائه یک مدل شبکه عصبی جهت پیش بینی قیمت نفت خام
15) مسیریابی ناوگان حمل و نقل برای تامین بهنگام مواد و قطعات از تامین کنندگان
16) ارائه مدل جدید برای مساله موازنه خط مونتاژ هزینه گرا
17) رابط جامعه پذیری و یگانگی با میزان موفقیت پیادهسازی فناوری اطالعات در سازمانها
18) ارایه چارچوبی برای تحلیل شبکه های اجتماعی بر پایه پیوند کاوی مورد شبکه های کسب و کار
19) تحلیل مسائل برنامه ریزی حرکت بازوی مکانیکی و توالی عملیات قطعات در سلولهای انعطافپذیر
21) استفاده از ابزارهای سیستمهای اطالعاتی به منظور پشتیبانی برنامهریزی استراتژیک در صنایع تولیدی
ایران
(Job shop schedulling)ماشین m روی کار n توالی تعیین(21
22) الگوی سنجش بهرهوری مدیران صنایع ایران
23) حل تقریبی مدل برنامهریزی تولید احتمالی
24 )سیستمهای دستمزد تشویقی.
25)طراحی و تولید مین پرتاب کن
26)برنامهریزی تعداد دسته اقتصادی تولید
27)کاربرد برنامه ریزی ریاضی در جایابی و تعیین ظرفیت بهینه سیلوهای گندم
28)حل مسئله برش با روش ابتکاری
29)کاربرد برنامه ریزی آرمانی در برنامه ریزی تولید
31)ارایه مدلی به منظور یادگیری سفارش دهی عاملهای هوشمند زنجیره تامین در شرایط نامعین محیط
31)استفاده از روشی یکپارچه برای همراستاسازی کارت امتیازی متوازن و مدل EFQM و پیاده سازی آن
در شرکت گسترش انفورماتیک
32)خوشه بندی و برچسب زنی کاربران وب سایت با استفاده از روشهای داده کاوی
33)بررسی سود خریدار و فروشنده در بازارهای الکترونیکی B2B و ارائه مدل برنده – برنده
34)سیستم ارزیابی عملکرد مراکز تحقیقاتی با استفاده از کارت امتیازی متوازن مورد کاوی مراکز تحقیقات
ساختمان و مسکن
35)پیش بینی رفتار مراجعه کنندگان به یک تارنمای اینترنتی با استفاده از تحلیل جریان کلیک
36)ارائه مدلی برای اندازهگیری قابلیت یادگیری سازماندهی در صنعت قطعه سازی ایران
37)توسعه مدل جدید و روش حل برای مسائل تعیین اندازه انباشته و زمانبندی در سیستم چند مرحلهای
– چند محصولی
38)کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل در مساله زمانبندی تولید کارگاهی انعطاف پذیر
39)به کارگیری روش زنجیره بحرانی در مدلسازی و تحلیل زنجیره تامین
41)شبیه سازی فرایند ترخیص الکترونیکی کاال در افزایش سطح رضایتمندی مشتری در زنجیره تامین مواد
وارداتی در گمرک
41)ارزیابی اثرات فناوری اطالعات برکارایی منابع انسانی با روش تحلیل پوششی داده ها
42)روش پیوندی برنامهریزی ژنتیکی – درخت تصمیم برای دسته بندی با رویکرد هزینه ای
43)الگوریتم برای حل مساله چیدمان در ساختمانهای چند طبقه با در نظر گرفتن آسانسور
44)ارائه یک مدل شبکه عصبی برای پیشبینی قیمت ماهانه نفت خام با در نظر گرفتن شوکهای نفتی
45)شناسایی مشتریان آموزش عالی و تبدیل خواستههای مشتریان بر الزامات عملیات با استفاده از QFD
)مطالعه موردی، دانشکده فنی و مهندسی تربیت مدرس(
46)بررسی عوامل موثر در تغییر مدل کسب و کار با توجه به راهکارهای مدیریت تغییر و یادگیری سازمانی
47)یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای مالحضالت ساختاری هزینه در برنامهریزی گسترش عملکرد کیفیت
کاالهای مدوالر)حالتهای گسسته و پیوسته(
48)ارزیابی عوامل بحرانی موفقیت پیاده سازی پروژه های شش سیگما در شرکتهای منتخب ایرانی
49)مدل پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در سرویسهای برون بسپار داخلی
51)بررسی نظرات خبرگان شش سیگما بر میزان بهبود بر اساس مدل(EFQM(
51)ارائه مدل پیش بینی در بازار بوس تهران
52)بررسی دیرکردها در زنجیره تامین )مورد کاوی خطوط تولید شرکت سایپا(
53)تدوین چارچوبی برای مدیریت استراتژیهای فناوری مطالعات بر اساس روش ارزیابی متوازن
54)طراحی و پیاده سازی کارگزار هوشمند توصیه به مشتری در سامانه های تجارت الکترونیکی با استفاده از
نظریه فازی
55)مسیریابی وسیله حمل و نقل با حمل در بازگشت )مدلسازی و حل آن)
56)طراحی، ایجاد و برنامه نویسی یک پوسته جهت سیستم های خبره به نام FOOPES با امکانات فازی،
شیگرا، احتمالی )عدم قطعیت)
57)ارزیابی نقش فناوری مطالعات در پشتیبانی از سیستم مدیریت کیفیت در راستای ایجاد بهبود عملکرد
کیفی
58)ارائه مدلی برای سنجش عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط ایران به منظور ورود موفق به تجارت
الکترونیکی
59)بررسی وضعیت استفاده طبقه بندی و کدگذاری کاال در کشور و نقش آنها در یکپارچگی زنجیره تامین
)مورد کاوی: صنعت لوازم خانگی)
61)بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسازی بانکداری الکترونیکی در ایران
61)شناسایی روندهای نوظهور در دانش نانو بیوتکنولوژی با استفاده از متن کاوی
62)بازنگری و توسعه مدل اکرو مودامبی برای ارزیابی آمادگی سازمانهای ایران جهت اجرای مدیریت ارتباط
با مشتری
63)پیشبینی تقاضای متناوب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
64)توسعه مدلی بر تئوری منبع- محور با الهام از رویکرد درونگرا و برونگرا در مدیریت استراتژیک با به
کارگیری مدل در حل مساله تخصیص سایتهای تولیدی به محصولات سبد در شرکت ایران-خودرو
65)مسیریابی چند بخشی کم مصرف پایدار در شبکه های سیار اقتضائی
66 )انتخاب تامین کننده با در نظر گرفتن مرحله پیش ارزیابی در زنجیره تامین
67)مدل ارزشی کیفیت برای به کارگیری دانایی سازمانی در مزیتهای رقابتی
68)توسعه مدل تصمیم گیری سفارش‌دهی زنجیره تامین با توجه به یکپارچگی سیستمهای برنامه ریزی
منابع بنگاهی(ERP)
69)برنامه ریزی حرکت ربات متحرک در محیط پویا با موانع و هدف متحرک

مطالب مرتبط