اتاق لئو تولستوی

نویسنده‌ای که تنها در یک رمان (جنگ و صلح) 580 شخصیت خلق کرد.
می‌گویند وقتی به پشتیبانی از هوادارانش که در دفاع از او بازداشت شده بودند،برخاست و مسئولیت اتهامات آنها را پذیرفت،یک مقام پلیس تزاری به او گفت:
«جبروت شما به قدری‌ست که زندان ما گنجایش آن را ندارد»