فصلنامه روستا و توسعه ؛ شماره 88؛ پاییز و زمستان 98

فصلنامه روستا و توسعه
 شماره جاری: دوره 22، شماره 4 – شماره پیاپی 88، زمستان 1398، صفحه 1-200  

4. بررسی رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران

صفحه 71-89

ساسان اسفندیاری؛ مریم دهقانی دشتابی؛ صدیقه نبی ئیان؛ حمید رضا میرزایی خلیل آباد


6. شناسایی و ارزیابی چرخه فرسودگی بافتهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان تهران

صفحه 123-156

لیلا دیانی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حسن احمدی