فصلنامه روستا و توسعه ؛ شماره ۸۸؛ پاییز و زمستان ۹۸

فصلنامه روستا و توسعه
 شماره جاری: دوره ۲۲، شماره ۴ – شماره پیاپی ۸۸، زمستان ۱۳۹۸، صفحه ۱-۲۰۰  

۴٫ بررسی رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران

صفحه ۷۱-۸۹

ساسان اسفندیاری؛ مریم دهقانی دشتابی؛ صدیقه نبی ئیان؛ حمید رضا میرزایی خلیل آباد


۶٫ شناسایی و ارزیابی چرخه فرسودگی بافتهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان تهران

صفحه ۱۲۳-۱۵۶

لیلا دیانی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حسن احمدی