فصلنامه آبادي شماره 82-81 (پاييز و زمستان 1397)

سخن مدير مسئول/ محمدسعيد ايزدي
سرمقاله/ منا عرفانیان سلیم

گفت و گو
گفتگو با سیدمحسن حبیبی/الهه رضایی

مقاله‌ها

طرح تفصيلي براي مركز تاريخي فرارا (كارلوچزاري)

چالش‌هاي مرمت و طراحي شهري منطقه تاريخي شيراز در دهه‌هاي اخير – ناصر بنيادي
اخلاق حفاظت از دوران ريگل تاكنون – يوكايوكيلهتو
– نقش سرمايه اجتماعي در احياي محدوده‌هاي تاريخي شهرها و روستاها محمداكبرپور، الهه رضايي
گزارش
مديريت يكپارچه ميراث جهاني شهر تاريخي يزد -محمدحسن طالبيان، فيروزه سالاري
داستان تجديد حيات روستاي تاريخي اصفهك -فرامز پارسي
معرفي تجربه بازنگري طرح تفصيلي منطقه تاريخي ـ فرهنگي شيراز (1387-1394) محمدشيخي، آرش فضلي شمس آبادي
ضرورت شكل‌گيري و فعاليت‌هاي كميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافت‌هاي واجد ارزش (كميته فني شماره 3 شورا‌عالي شهرسازي و معماري ايران) – فرزانه صادق مالواجرد، بهاره اله دادي، ليلي نجمي‌پور، نفسيه سنايي
مجموعه اقدامات شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در راستاي حفاظت و باززنده‌سازي محدوده‌هاي تاريخي ـ فرهنگي -محمدمهدي نوروزيان، ميثم دقتي نجد
مروري برسير تكوين اسناد بين‌المللي در زمينه حفاظت از بافت‌ها و شهرهاي تاريخي -محمدمهدي نوروزيان، ميثم دقتي
ميزگرد
معرفي تجربه بازار تبريز به عنوان پروژه نمونه موفق جهاني -وهاب‌زاده، بهشتي، تقي‌زاده، عمراني، اسماعيلي
معرفي رويداد
برنامه آقاخان براي شهرهاي تاريخي
نشست تخصصي
بازآفريني كارخانه ريسباف اصفهان، گامي در راستاي بازخواني انديشه ايران شهري
فراخوان مسابقه طراحي ميدان شهر فردوس