موضوعات پايان‌نامه رشته مديريت شهري

رابطه رشد جمعیت شهری با متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، اشتغال، تولید ناخالص، سرمایه گذاری و ….)
ارائه مدلی جهت سنجش توسعه پایدار در شهرها (مطالعه موردی استان …)
تعیین درجه توسعه یافتگی استان ….
تدوین استراتژی توسعه پایدار در مناطق شهری
اولویت بندی شاخص های توسعه پایدار در ایران با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP
تحلیل همبستگی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی با درجه توسعه یافتگی شهرها
شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه پایدار در ایران
تدوین استراتژی بهینه توسعه توریسم در راستای توسعه اقتصادی در شهر … با استفاده از ماتریس سوات
برنامه ریزی توسعه توریسم شهری بمنظور توسعه پایدار شهری در ….
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه توریسم در … با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره
شناسایی راه کارهای مناسب جهت برنامه ریزی صنعت توریسم در …
اکوتوريسم روستايي و نقش آن در توسعه پايدار شهر …
بررسي تاثير توريسم مذهبی – فرهنگي بر توسعه پايدار شهري …
برنامه ریزی توسعه صنعت توریسم بمنظور توسعه اقتصادی مطالعه موردی شهر …
برنامه ریزی توسعه صنعت توریسم بمنظور توسعه اجتماعی مطالعه موردی شهر …
برنامه ریزی توسعه صنعت توریسم بمنظور توسعه فرهنگی مطالعه موردی شهر …
بررسی نقش برنامه ریزی شهری در توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی شهرها مطالعه موردی …پ
پیش بینی قیمت مسکن در شهرستان X
رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه شهری
طراحی مدل سنجش سرمایه اجتماعی در شهر …

مطالب مرتبط