موضوعات پایان نامه رشته مهندسی عمران – نقشه کشی

مدلسازی فرآیندهای سیستماتیک در سیستم اطلاعات جغرافیایی
بررسی روشهای تکمیل و بازنگری نقشه های کادااستر تهیه شده بروش فتوگرامتری
ارزیابی تطبیقی تکنیکهای رقومی در توجیه داخلی و نسبی اتوماتیک
بررسی کارایی دوربین های غیر متریک در فتوگرامتری معماری
تشخیص اتوماتیک ساختمانها از تصاویر هوایی
طراحی وپیاده سازی روابط توپولوژیک در GIS سه بعدی
طراحی و پیاده سازی یک DSP ارزان قیمت
بررسی روشهای Antialiasing در تصاویر رقومی مایل
پیاده سازی یک روند توجیه داخلی اتوماتیک
پیاده سازی یک روند توجیه نسبی اتوماتیک
بهبود ژئوئید محلی با تلفیق ژئوئید جاذبی و ایستگاههای ترازیابی GPS
تقریب مرتبه بالاتر در کرئل انتگرال استوکس و نوسان جاذبه هلمرت و کاربرد آنها در روش استوکس هلمرت
بهینه سازی تهیه نقشه 500: اکاداستر به روش فتوگرامتری در ایران با تاکید برمدلسازی منطقه مرده (Dcad Area)
بررسی مشخصه های زمانی خطای Multipath درسیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) و ارائه یک مدل تجربی برای آن
ارزیابی یک سیستم تعیین موقعیت آنی DGPS براساس مشاهده کد C/A
بررسی اثر خطای ترو پوسفر در تعیین موقعیت نسبی سیستم تعیین موقعیت ماهوره ای GPS
ارائه یک مدل محلی جهت محاسبه اثر یونوسفی برای استفاده کنندگان گیرنده های تک فرکانسهGPS
نگرشی بر روشهای اصلاح انتگرال استوکس
بررسی خط تولید نقشه های 1:25000 پوششی شور، نحوه طراحی پایگاه توپوگرافی ملی(NTDB) و اتوماسیون در خط تولید سازمان نقشه برداری شور
بررسی تاثیرتکنیکهای پیش پردازش در افزایش دقت تناظریابی عکسی
برآوردمولفه های واریانس در شبکه های ژئو دتیکی
ارزیابی تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای TM با استفاده از GPS
بررسی تاثیرتکنیکهای پیش پردازش در افزایش دقت تناظریابی عکس
طراحی و اجرای برنامه سرشکنی مشاهدات GPS به روش دیفرانسیلی مرتبه سوم
بررسی امکان استفاده از قابلیتهای سیستم اطلاعات مکانی شبکه ای در پیداکردن بهترین مسیر
بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم توبرگرافی با روابط انتگرالی و هارمونیکهای کروی در تعیین دقیق ژئوئید
استفاده از پایگاه داده کاداستر رقومی (DCDB) برای مقاصد مالیاتی (کاداسترمالی)
بررسی معایب و مزایای سیستمهای فتوگرامتری رقومی و مقایسه نتایج عملی یک نمونه از آنها باسیستمهای تحلیلی
استفاده از مدلهای جهانی جاذبی در تعیین ژئوئید و تصحیحات توپوگرافی
بررسی تغییر شکل ارتفاعی گسل شمال تهران با مشاهدات ترازیابی دقیق و مشاهدات تلفیقی ماهواره های GPS وترازیابی دقیق
طراحی و پیاده سازی یک روش — کمترین مربعات به منظور استخراج داده های رقومی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره اسپات
بازیافت تصاویر پرتوهای X آسیب دیده از نویز اتفاقی و خطای سیستماتیک
بررسی بهنگام بودن نقشه های کاداستر شهری با استفاده از تلفیق سنجش از دور و GIS
بررسی اثر مستقیم توپوگرافی با روش تبدیل سریع فوریه دوبعدی
تعیین موقعیت لحظه ای با GPS به کمک فیلتر کالمن با استفاده از فرآیند گوس- مارکوف برای نویزهای کورولیشن دار
طراحی و پیاده سازی یک روش کمترین مربعات به منظور استخراج داده های رقومی زمین با استفاده از تصاویر ماهواره اسپات
بررسی بهنگام بودن نقشه های کاداستر شهری با استفاده از تلفیق سنجش از دور و GIS
بازیافت تصاویر پرتوهای X آسیب دیده از نویز اتفاقی و خطای سیستماتیک
استخراج اتوماتیک راههای از تصاویر هوایی بزرگ تا متوسط مقیاس و تصاویر فضایی با توان تفکیک بالا
ویدیو گرامتری با استفاده از قید حرکت دورانی دوربین
بررسی کاربردی روشهای تلفیق تصاویر ماهواره ای SPOT-PAN و Landsat- TM
تشخیص و بازسازی اتوماتیک اشیاء سه بعدی با استفاده از مفاهیم هوش مصنوعی و تئوری ادغام
آشکارسازی پدیده جهش فاز در مشاهدات ماهواره ای GPS با استفاده از تبدلات موحک (Waveiet)
پایان نامه – پردیس 2 فنی ( ثبت: 580 بازیابی: TA 39 )
تعیین توپوگرافی سطح دریا بوسیله روش LoCal- Respgnse باکار برد در خلیج فارس
ارزیابی و پیاده سازی روش کمترین مربعات توافقی در تشخیص نقاط منتاظرتصاویر استریو
تولید اتوماتیک مدل رقومی زمین از یک تصویر با استفاده از تکنیک Shape Fromshading
ویدیو گرامتری با استفاده از قید حرکت دورانی دوربین
بررسی ساختارهای مختلف داده در سیستم های اطلاعات مکانی
ویدیو گرامتری با استفاده از قید حرکت دورانی دوربین
استفاده از معادلات Muitiquadric در مثلث بندی هوایی
بررسی و مدلسازی خطای یونسفر به کمک مشاهدات ایستگاههای دامی GPS
تجزیه و تحلیل شبکه در GIS به منظور بهینه سازی کمک رسانی
بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان توسط روشهای فتوگرامتری برد کوتاه و تناظریابی رقومی
تجزیه و تحلیل تغییر شکل سه بعدی با استفاده از کمیتهای ناوردا
ارائه سیستم هشدار دهنده و حامی امداد رسانی جهت مدیریت سوانح ریلی با استفاده از تلفیق GIS و GPS
تعیین توپوگرافی سطح آب در خلیج فارس ودریای عمان از طریق تلفیق مشاهدات CPS و اطلاعات تایدگیج ها
تناظریابی نقاط تصویر با استفاده از تبدیل موجک
نقش سیستمهای اطلاعات مکانی (GIS) در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن
انتخاب مسیر بهینه خطوط راه آهن با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
مدلسازی چهار بعدی تغییرات لحظه ای سطح دریا در دامنه مکان و زمان مطالعه خاص: سطح متوسط دریا و توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان
ارزیابی تصاویر فضایی با قدرت تفکیک بالا به منظور تهیه نقشه های بزرگ مقیاس از دیدگاه فتوگرامتری مطالعه موردی: تصویر پانکروماتیک ژئوآیکونوس ایران
آشکارسازی هدف و طبقه بندی تصاویر فراطیفی با دقت زیر پیکسل
تهیه چارتهای دریائی با استفاده از مختصات 3 بعدی GPS و مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای
تهیه اتوماتیک نقشه اختلافات در تصاویر برد کوتاه
پایان نامه – پردیس 2 فنی ( ثبت: 686 بازیابی: TA 62 )
کتابخانه مرکزی-مخزن6 ( ثبت: 26361 )
مدلسازی خطای تروپوسفریک برای مشاهدات GPS
فشرده سازی فراکتالی تصاویر و مقایسه آن با سایر روشهای فشرده سازی تصویر
پردازش مشاهـدات ترازیابی دقیق ایران وتعییـن اعداد ژئوپتانسیـلی برای کـل شبکـه
اندازه گیری بدنه خودروبااستفاده ازدوربین های متریک وغیرمتریک
مدلسازی منطقه ای خطای انکسار جوی برای طولیا بهای الکترونیکی

مطالب مرتبط