موضوعات پايان نامه رشته مهندسي عمران – نقشه كشي

مدلسازي فرآيندهاي سيستماتيك در سيستم اطلاعات جغرافيايي
بررسي روشهاي تكميل و بازنگري نقشه هاي كادااستر تهيه شده بروش فتوگرامتري
ارزيابي تطبيقي تكنيكهاي رقومي در توجيه داخلي و نسبي اتوماتيك
بررسي كارايي دوربين هاي غير متريك در فتوگرامتري معماري
تشخيص اتوماتيك ساختمانها از تصاوير هوايي
طراحي وپياده سازي روابط توپولوژيك در GIS سه بعدي
طراحي و پياده سازي يك DSP ارزان قيمت
بررسي روشهاي Antialiasing در تصاوير رقومي مايل
پياده سازي يك روند توجيه داخلي اتوماتيك
پياده سازي يك روند توجيه نسبي اتوماتيك
بهبود ژئوئيد محلي با تلفيق ژئوئيد جاذبي و ايستگاههاي ترازيابي GPS
تقريب مرتبه بالاتر در كرئل انتگرال استوكس و نوسان جاذبه هلمرت و كاربرد آنها در روش استوكس هلمرت
بهينه سازي تهيه نقشه 500: اكاداستر به روش فتوگرامتري در ايران با تاكيد برمدلسازي منطقه مرده (Dcad Area)
بررسي مشخصه هاي زماني خطاي Multipath درسيستم تعيين موقعيت جهاني (GPS) و ارائه يك مدل تجربي براي آن
ارزيابي يك سيستم تعيين موقعيت آني DGPS براساس مشاهده كد C/A
بررسي اثر خطاي ترو پوسفر در تعيين موقعيت نسبي سيستم تعيين موقعيت ماهوره اي GPS
ارائه يك مدل محلي جهت محاسبه اثر يونوسفي براي استفاده كنندگان گيرنده هاي تك فركانسهGPS
نگرشي بر روشهاي اصلاح انتگرال استوكس
بررسي خط توليد نقشه هاي 1:25000 پوششي شور، نحوه طراحي پايگاه توپوگرافي ملي(NTDB) و اتوماسيون در خط توليد سازمان نقشه برداري شور
بررسي تاثيرتكنيكهاي پيش پردازش در افزايش دقت تناظريابي عكسي
برآوردمولفه هاي واريانس در شبكه هاي ژئو دتيكي
ارزيابي تصحيح هندسي تصاوير ماهواره اي TM با استفاده از GPS
بررسي تاثيرتكنيكهاي پيش پردازش در افزايش دقت تناظريابي عكس
طراحي و اجراي برنامه سرشكني مشاهدات GPS به روش ديفرانسيلي مرتبه سوم
بررسي امكان استفاده از قابليتهاي سيستم اطلاعات مكاني شبكه اي در پيداكردن بهترين مسير
بررسي اثرات مستقيم و غير مستقيم توبرگرافي با روابط انتگرالي و هارمونيكهاي كروي در تعيين دقيق ژئوئيد
استفاده از پايگاه داده كاداستر رقومي (DCDB) براي مقاصد مالياتي (كاداسترمالي)
بررسي معايب و مزاياي سيستمهاي فتوگرامتري رقومي و مقايسه نتايج عملي يك نمونه از آنها باسيستمهاي تحليلي
استفاده از مدلهاي جهاني جاذبي در تعيين ژئوئيد و تصحيحات توپوگرافي
بررسي تغيير شكل ارتفاعي گسل شمال تهران با مشاهدات ترازيابي دقيق و مشاهدات تلفيقي ماهواره هاي GPS وترازيابي دقيق
طراحي و پياده سازي يك روش — كمترين مربعات به منظور استخراج داده هاي رقومي زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اسپات
بازيافت تصاوير پرتوهاي X آسيب ديده از نويز اتفاقي و خطاي سيستماتيك
بررسي بهنگام بودن نقشه هاي كاداستر شهري با استفاده از تلفيق سنجش از دور و GIS
بررسي اثر مستقيم توپوگرافي با روش تبديل سريع فوريه دوبعدي
تعيين موقعيت لحظه اي با GPS به كمك فيلتر كالمن با استفاده از فرآيند گوس- ماركوف براي نويزهاي كوروليشن دار
طراحي و پياده سازي يك روش كمترين مربعات به منظور استخراج داده هاي رقومي زمين با استفاده از تصاوير ماهواره اسپات
بررسي بهنگام بودن نقشه هاي كاداستر شهري با استفاده از تلفيق سنجش از دور و GIS
بازيافت تصاوير پرتوهاي X آسيب ديده از نويز اتفاقي و خطاي سيستماتيك
استخراج اتوماتيك راههاي از تصاوير هوايي بزرگ تا متوسط مقياس و تصاوير فضايي با توان تفكيك بالا
ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين
بررسي كاربردي روشهاي تلفيق تصاوير ماهواره اي SPOT-PAN و Landsat- TM
تشخيص و بازسازي اتوماتيك اشياء سه بعدي با استفاده از مفاهيم هوش مصنوعي و تئوري ادغام
آشكارسازي پديده جهش فاز در مشاهدات ماهواره اي GPS با استفاده از تبدلات موحك (Waveiet)
پايان نامه – پرديس 2 فني ( ثبت: 580 بازیابی: TA 39 )
تعيين توپوگرافي سطح دريا بوسيله روش LoCal- Respgnse باكار برد در خليج فارس
ارزيابي و پياده سازي روش كمترين مربعات توافقي در تشخيص نقاط منتاظرتصاوير استريو
توليد اتوماتيك مدل رقومي زمين از يك تصوير با استفاده از تكنيك Shape Fromshading
ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين
بررسي ساختارهاي مختلف داده در سيستم هاي اطلاعات مكاني
ويديو گرامتري با استفاده از قيد حركت دوراني دوربين
استفاده از معادلات Muitiquadric در مثلث بندي هوايي
بررسي و مدلسازي خطاي يونسفر به كمك مشاهدات ايستگاههاي دامي GPS
تجزيه و تحليل شبكه در GIS به منظور بهينه سازي كمك رساني
بازسازي اتوماتيك سطح صورت انسان توسط روشهاي فتوگرامتري برد كوتاه و تناظريابي رقومي
تجزيه و تحليل تغيير شكل سه بعدي با استفاده از كميتهاي ناوردا
ارائه سيستم هشدار دهنده و حامي امداد رساني جهت مديريت سوانح ريلي با استفاده از تلفيق GIS و GPS
تعيين توپوگرافي سطح آب در خليج فارس ودرياي عمان از طريق تلفيق مشاهدات CPS و اطلاعات تايدگيج ها
تناظريابي نقاط تصوير با استفاده از تبديل موجك
نقش سيستمهاي اطلاعات مكاني (GIS) در مديريت تعمير و نگهداري خطوط راه آهن
انتخاب مسير بهينه خطوط راه آهن با استفاده از سيستم اطلاعات مكاني (GIS)
مدلسازي چهار بعدي تغييرات لحظه اي سطح دريا در دامنه مكان و زمان مطالعه خاص: سطح متوسط دريا و توپوگرافي سطح دريا در خليج فارس و درياي عمان
ارزيابي تصاوير فضايي با قدرت تفكيك بالا به منظور تهيه نقشه هاي بزرگ مقياس از ديدگاه فتوگرامتري مطالعه موردي: تصوير پانكروماتيك ژئوآيكونوس ايران
آشكارسازي هدف و طبقه بندي تصاوير فراطيفي با دقت زير پيكسل
تهيه چارتهاي دريائي با استفاده از مختصات 3 بعدي GPS و مشاهدات ارتفاع سنجي ماهواره اي
تهيه اتوماتيك نقشه اختلافات در تصاوير برد كوتاه
پايان نامه – پرديس 2 فني ( ثبت: 686 بازیابی: TA 62 )
كتابخانه مركزي-مخزن6 ( ثبت: 26361 )
مدلسازي خطاي تروپوسفريك براي مشاهدات GPS
فشرده سازي فراكتالي تصاوير و مقايسه آن با ساير روشهاي فشرده سازي تصوير
پردازش مشاهـدات ترازيابي دقيق ايران وتعييـن اعداد ژئوپتانسيـلي براي كـل شبكـه
اندازه گيري بدنه خودروبااستفاده ازدوربين هاي متريك وغيرمتريك
مدلسازي منطقه اي خطاي انكسار جوي براي طوليا بهاي الكترونيكي

مطالب مرتبط