انواع مطالعه

مطالعات را می توان به سه نوع «نظری»، «تجربی» و «موردی» تقسیم کرد.
۱ – مطالعه نظری مطالعه نظری نوعی خاص از مطالعه است که به یک نظریه یا عقیده مشخص ارتباط دارد. این روش به طور کلی به وسیله فیلسوفان و متفکران برای ایجاد مفاهیم جدید یا تفسیر مفاهیم موجود انجام می شود (8 :2008 ,Kumar). برای مثال مطالعه تطبیقی آثار نقدینگی بر تورم در نظریات نئوکلاسیک ها و نهادگرایان یک مطالعه نظری است.
۲ – مطالعه تجربی مطالعات تجربی را می توان بررسی کاربرد نتایج مطالعات نظری در یک مکان خاص و برای یک دوره زمانی معین دانست. نتایج مطالعات تجربی در یک موضوع لزوما همان نتایج مطالعات نظری نیست، زیرا عملا در مطالعات تجربی عواملی اثرگذار خواهند بود که در مطالعات نظری ممکن است نادیده گرفته شده باشند؛ برای مثال نتایج مطالعات نظری حاکی است که افزایش نقدینگی در صورت ثابت بودن عرضه عموما موجب تورم می شود. بررسی این موضوع در یک جامعه خاص، برای یک دوره معین یک مطالعه تجربی است که می تواند نتیجه آن متفاوت با نتایج مطالعات نظری در این خصوص باشد. زیرا در مطالعات تجربی عم آثار عوامل دیگر بر تورم، افزون بر نقدینگی مورد بررسی قرار می گیرد.

مطالب مرتبط