مفهوم تحقیق

هر تحقیق را می توان مطالعه ای هدفمند و روشمند دانست که برای شناخت ویژگی های یک متغیر یا روابط دو یا چند متغیر در مجموعه مورد نظر انجام می شود.
این متغیرها در قالب مسئله اساسی، پرسش ها و فرضیه های تحقیق مطرح می شوند و شناخت آنها از طریق اندازه گیری صورت می گیرد. نتایج نهایی هر تحقيق نوعا پس از اطمینان از روایی و پایایی اندازه گیری و ضرورتا، آزمون فرضیه ها اعلام می شود.
با این توضیح چون هر تحقیق یک مطالعه هدفمند و روشمند است، بنابراین آشنایی با انواع تحقیق بسته به آشنایی با انواع مطالعه»، «اهداف» و «روش های» آن خواهد بود.
همچنین در این راستا آگاهی از روش های «شناخت»، انواع متغیرها»، چگونگی روابط» آنها، داشتن درک درستی از مجموعه مورد مطالعه تحقیق»، «مسئله اساسی»، پرسش ها» و «فرضیه های تحقیق» و نیز آشنایی با راه های مختلف اندازه گیری و آگاهی از مفاهیم «روایی» و «پایایی» و درنهایت آشنایی با انواع «آزمون فرضیه ها» اقدامی ضروری است.
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با تحقیق که در این فصل به بررسی آنها خواهیم پرداخت، عبارتند از:
١. مطالعه؛ ٢. اهداف تحقیق؛ ٣. روش های شناخت؛ ۴. روش های تحقیق؛ ۵. متغيرها؛ ۶. روابط متغيرها؛ ۷. مجموعه مورد مطالعه در تحقیق؛
۸ مسئله اساسی؛ ۹. پرسش ها؛ ۱۰. فرضیه های تحقیق؛ ۱۱. اندازه گیری؛ ۱۲. روایی و پایایی؛ ۱۳. آزمونهای آماری.