تاثیر سرمایه اجتماعی بر خانواده‌گرایی جوانان شهر تهران در سال 1397-1396

پایان نامه مقطع دکترای جامعه شناسی


فرزانه معززی خنده‌روی یزدی

چکیده
رشد جامعه و خود شکوفایی آن متکی بر سرمایه های انسانی، مادی و اجتماعی خانواده ها بوده و این سرمایه ها نیازمند احساس امنیت است. بی تردید آن گاه که روح و جسم اعضای خانواده در آرامش و آسودگی خاطر باشد، تمامی قوای ذهنی وجسمی آنها معطوف به خود شکوفایی مادی و معنوی می گردد. باتوجه به اهمیت این موضوع، هدف اصلی تحقیق تاثیر سرمایه اجتماعی بر خانواده گرایی در بین جوانان شهر تهران ، است. چارچوب نظری تلفیقی از نظریه های سرمایه اجتماعی بوردیو و خانواده گرایی اینكین و تسانگ، رجبی و عباسپور است. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینی است. ابزار تحقيق پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی و خانواده گرایی است. جامعه آماری در این تحقیق، شامل کلیه جوانان بالای ۱۸ تا ۲۹ ساله شهر تهران در سال ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ بودند. برآورد حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۸۲ نفر است. نحوه نمونه گیری به صورت خوشهای چند مرحله ای و تصادفی ساده در پنج نقطه شهر تهران است. یافته های تحقیق نشان داد که رابطه بین ابعاد متغیر سرمایه اجتماعی (حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) و خانواده گرایی معنی دار مثبت و مستقیم می باشد. به منظور تفسیر بافنه ها از ضرایب رگرسیونی استاندارد شده یعنی با استفاده شد. حمایت اجتماعی با ضریب بتای ۳۶۹/ بیشترین تاثیر را بر خانواده گرایی دارد. همچنین اعتماد اجتماعی با ضریب 0/238، مشارکت اجتماعی با ضریب 0/194 و انسجام اجتماعی با ضریب ۱۷/ ۰ به ترتیب بر خانواده گرایی اثر دارند در نهایت می توان نتیجه گرفت حمایت اجتماعی بیشترین تاثیر را در خانواده گرایی و انسجام اجتماعی کمترین تاثیر را دارد.

جهت تماس و مشاوره با خانم دکتر معززی به بخش تماس با ما در سایت مراجعه کنید.

مطالب مرتبط