میرا و مهاتما

داستان زنی که عاشق گاندی بود

از آنجا که ناشر آثار استاد گرانقدر جناب آقای ناقد قرار است  اين مقاله را به صورت کتابی در مجموعه‌ای از گزيدۀ مقاله‌های ایشان چاپ کند، این مقاله را سایت حذف می‌شود. لطفاً در صورت نیار به مقاله به سایت استاد ناقد مراجعه کنید.