بایگانی دسته بندی

ادیان

معرفی کتاب Handbook of Islamic Education

جهانی شدن و مهاجرت مسلمانان به مناطق مختلف در سراسر جهان منجر به افزایش ارتباطات مسلمانان و غیرمسلمانان شده و نیاز…