بایگانی دسته بندی

ادیان

What is Political Islam

"What is Political Islam?"  by Jocelyne Cesari 2017 | ISBN-10: 1626376921 | 232 pages The debate continues…

Muslims in Eastern Europe

در این کتاب تاریخ و موقعیت جوامع مسلمان در اروپای شرقی از سه زاویه مورد بررسی قرار گرفته است: اول: بقا؛…