بایگانی دسته بندی

استان خوزستان

شناخت‌نامه‌ی خور یا رگ‌های بندر ماهشهر

ماخذ: سایت انسان‌شناسی و فرهنگ  مقدمه خور به شاخه‌ای از دریا گفته می‌شود که به خشکی داخل شده باشد. خور را در حقیقت می‌توان خلیجی کوچک دانست، آب ساحلی نیمه بسته‌ای است که با دریای آزاد ارتباط دارد. خورها به‌عنوان مناطق ساحلی ماهیگیری و…