بایگانی دسته بندی

قم شناسی

سازند قم

سازند چیست اگر بخواهیم تعریف کوتاهی از سازند داشته باشیم می‌توان گفت سازند به مجموعه سنگ هایی گفته می‌شود که در شرایط کم‌وبیش مشابه در حوزه رسوبی و در زمان معین تشکیل شده است و واحدهای قبل و بعد مشخصی دارد و همچنین ضخامت آن قابل…