بایگانی برچسب

آبخازیها

سیاست قومی در نظام بین الملل

مطلب مورد بحث ما تأثیر تحولات بین المللی حاضر در خصوص وضعیت و جایگاه اقوام در درون کشورهاست. در نظام بین المللی کنونی که مبتنی بر آیین کشور ـ ملت می باشد، اکثر کشورها دارای خصوصیت یکپارچگی نژادی، زبانی و مذهبی نیستند، بلکه اغلب آنها یا به…