بایگانی برچسب

آزمون رتبه‌ای فریدمن

وضعیت اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاهی از دیدگاه دانشجویان

دکتر رسول عباسی، غزاله طاهری، دکتر جبار بابا شاهی زمینه: علیرغم نقش بی‌بدیل اساتید در فرایند تعلیم و تربیت در دانشگاه‌ها و اهمیت رعایت اخلاق از سوی آنها پژوهش‌های چندانی در راستای ساخت مدل‌های مفهومی اخلاق حرفه‌ای…