بایگانی برچسب

آمایش محیط

فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط

 مقالات پر بازدید  بازآفرینی پایدار بافت های ناکارآمدی شهری مورد مطالعه (منطقه 10 شهر تهران)  خزش کلان شهرتهران و ناپایداری کشاورزی روستاهای پیرامونی  انتخاب استراتژی بهینه توسعه گردشگری با استفاده از مدل راهبردی SWOT (مطالعه موردی:…