بایگانی برچسب

آمریکا در جهان معاصر

آمریکا در جهان معاصر

نقش آمریکا در جهان و تأثیر آن بر آمریکا دگرگون شده است. بسیاری، این تغییرات را نتیجه رویدادهای دهشتناک یازدهم سپتامبر می‌پندارند و اینکه از آن پس، ما در جهان یکسره تازه‌ای به سر می‌بریم. آیا واقعا چنین است؟ من تردید دارم! خطر روزافزون…